445 - „De officieren, die thans in Indië dienen (dat wil dus zeggen zij, die bij een fusie nauw betrokken zouden zijn en daarover eene meening kunnen hebben), achten den tegenwoordigen toestand van afscheiding verreweg te verkiezen en hoewel er misschien zeer, zeer enkelen mogen gevonden worden, die voor hun persoon aan een vereeniging der beide officierskorpsen de voorkeur zouden geven, zoo is het toch een stellige zekerheid, dat nagenoeg allen zulk een ver- eenigiüg volstrekt niet wenschen, omdat zij en de staat zich bij den tegenwoordigen toestand het beste bevinden". Intusschen zoo vervolgt de spreker bestaan er niettegenstaande de afscheiding toch punten van aanraking, bijv. tusschen de jonge officieren, die na aan een gemeenschappelijke inrichting van militair onderwijs in 't moederland te zijn opgeleid, na hunne benoeming over Nederland en Indië verspreid worden. Het zou de moeite waard zijn, om die aanraking eens onder cijfers te brengen en na te gaan, hoevele vriendschapsbanden enkele jaren zijn bestand gebleken tegen den afstand, die beide categorieën scheidt en tegen het verschil, dat de positiën van de Nederlandsche en de Indische officieren kenmerkt. Eén buitenlandsch verlof, na korter of langer tijd in Nederland doorgebracht, vernietigt daaromtrent alle illusiën en doet den Indischen officieren den scheidsmuur ontwaren, die tusschen hen en hunne oude kameraden is opgetrokken. Ik spreek hier niet alleen uit persoonlijke ervaring maar ook uit naam van vele kameraden, die mij hun wedervaren te dien opzichte hebben medegedeeld. Onder hen bevinden er zich die de kalmte in eigen persoon zijn, nooit een voorbarig oordeel vellen, zich steeds tot gematigdheid geneigd toonen en de zaken liefst door een rooskleurig licht bezien en die toch met groote teleurstelling en bitterheid gewaag den van de hun van de zijde der oude vrienden ten deel gevallen ontvangst. Sommigen waren slechts een viertal jaren weg geweest, doch werden begroet alsof na eene scheiding van een tienmaal langeren tijd nog een flauwe herinnering omtrent hen voortleefde. Op zulk een aanraking eene vereeniging aan te bevelen, tusschen ongelijksoortige eenheden als de officierskorpsen van de Nederland- Dl. I, 1893. 29

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 448