450 Ik kail dan ook niet inzien, dat liet middel om de Indische verlof gangers tijdelijk bij het Nederlandsche leger in te lijven in de practijk eeuige nuttige werking zal uitoefenen. Alleen geloof ik, dat in 's majoors betoog het volgende alle aandacht verdient: „Zoo doet zich thans meermalen het geval voor, dat een officier, die „in Nederland met verlof is, naar Indië terugkeert voor zeer korten tijd, „soms voor slechts enkele maanden, om den termijn te bereiken waarop „hij wegens volbrachten dienst eervol ontslag met pensioen kan verkrijgen. „De overtochtskosten, die dan moeten worden uitgegeven en die, wanneer „de officier door een talrijk gezin wordt vergezeld, zeer hoog loopen, „staan dan volstrekt niet in verhouding tot den korten tijd, dien men „nog van zijne diensten partij trekt. „Zeer zeker zou het wenschelijk en voordeelig wezen, indien de Staat „dien officier in de gelegenheid kon stellen den korten diensttijd bij het „Nederlandsche leger te volbrengen". "Volmondig moet erkend worden, dat hier op een zeer ernstig bezwaar wordt gewezen, dat het naar Indië terugkeeren voor enkele maanden volstrekt geen nut heeit en daarentegen schatten gelds kost. De aangewezen weg om zulk een bijna gepensionneerde ter completeering van den hem nog ontbrekenden diensttijd, in Holland te laten dienen, is zeker wel voordeelig maar volstrekt niet wenschelijk voor den Staat, in casu het Nederlandsche leger, en ik zou eiken korpscommandant gelijk geven, die zoo'n officier van dienst vrijstelde met vergunning tot wandelen. Zou hier een tijdelijke tewerkstelling bij de troepenmacht in het moederland (die toch altijd slechts fictief zal zijn) niet te vervangen zijn door een verlofsverlenging buiten de grenzen van de tegenwoordig vigeerende bepaliugen? Of de man naar Indië gaar, 0f hij voor korten tijd bij het Neder landsche leger dient, dan wel of hij nog ecnige maanden in het moederland rondloopt, blijft in 't wezen der zaak geheel hetzelfde, nut wordt in geen enkel geval van hem getrokken en de laatste weg is in elk geval de voordeeligste. Slot volgt. Een hoofdofficier.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 453