KORT GESCHIEDKUNDIG OVEBZICHT DER DRAAGBARE VUURWAPENS EN DE TEGENAVOORDIGE BEWA PENING VAN EUROPA (1) et is mij,! doel door navolgende beschrijvingen een duidelijk over zicht te geven van de bewapening van Europa,, zooals zij tegen woordig is. Alvorens daarmede aan te vangen, wil ik trachten in een kort overzicht de ontwikkeling der draagbare vuurwapens weer te geven, zoowel op technisch als op theoretisch gebied. Veel, ja het meeste zal mijnen geachten lezers bekend zijn, daarom zal ik zoo min mogelijk in bijzonderheden afdalen. Het zou mij aangenaam zijn geweest, door vele platen dit stuk te verduidelijken, doch de kosten daaraan verbonden zouden te groot worden, ik zal mij dus tot eenige eenvoudige, doch naar ik hoop duidelijke penteekemngen bepalen. Daar de kennis op het gebied der wapenleer in hoofdzaak geput moet worden uit het geschrevene oor anderen, zoo laat ik hieronder eenige der door mij geraad pleegde bronnen volgen. Mij overtuigd houdende dat ik hier en daar wel eens minder Uldelljk zal zlJn> 200 verzoek ik daarvoor de toegevendheid der lezers. (1) Bronnen: a. Voordrachten cursus 1890 en 91 Normaalschietsohool. b. Das Gewehr der Gegenwart und Zukunft. kleinste kaliber oder das zukunltige Infanteriegewehr von Prof. Hebler 18861891. d. Die Repetirgewehre W. von Ploenis. e. Allgemeine Waffenkunde Rudolf Sohraidt 1888-1891. f. Die Entwicklung der Gewehrfrage .in Frankreich 1888, g. Allgemeine Militar Zeitung 1881. A Militaire Spectator 1889. i. Voordracht Rookzwak kruit van Dr. Lobry de Bruijn. j. Militar Wochenblatt 1881 (Beiheft). h. Das Gewehr M/88 und seine Munition. I. Vereeniging beoefening krijgswetenschappen 7e Verslag 1885.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 458