461 - ontstoken werd en 94 waarbij het zundkruit wel ontbrandde, doch de vlam niet naar binnen sloeg. h. 1665. De luitenant-admiraal de Ruijter bewapende een regiment scheepssoldaten met vuursteengeweren. i. 1640. Uitvinding der bajonet te Baijonne, zijnde een 2 snijden de kling met houten handvat, die in den loop werd geplaatst. In 1700 kreeg men de betere bevestiging door den hals. k. 1730. Leopold van Dessau voert den ijzeren laadstok in. Na deze opsomming van op zichzelf staande feiten, kunnen wij doorgaan met de geschiedkundige ontwikkeling der vuurwapens. Op het einde der 18e eeuw waren in bijna alle rijken dezelfde soorten en vormen van geweren in gebruik, ti. 1. vuursteensloten met bajonet. De loopen waren nu door banden aan de lade verbonden, waar voor men vroeger pinnen of platen gebruikte. De zundgaten, die de vlam van het zundkruit toegang verleenden binnen den loop, werden kegelvormig gemaakt en de staartschroef, die den bodem van den loop vormde, werd hellend gemaakt van links naar rechts; ook was men afgestapt van de twee soorten van kruit. Het kruit dat nu in den loop gedaan werd voor de lading viel op de staartschroef en kwam door het zundgat op de pan (korrelkruit). Het slot kreeg het aan zien zooals het nog in hoofdzaak bij het Snidergeweer in gebruik is. Gaan wij nu na welke veranderingen er kwamen in de ontstekings middelen. In 1786 vond Bartholet een chemisch mengsel uit, chloorzure kali, dat door een slag kon ontbranden. Terwijl hij proeven nam om zijne uitvinding op geweren toe te passen vloog zjjne fabriek in de lucht, zoodat hij van verdere proefnemingen afzag. Howard ontdekte in 1799 eene samenstelling van het kwikzil- veroxyd, dat dezelfde eigenschappen bezat; ook hij meende pogingen te moeten aanwenden, om dit in vervanging van het buskruit te beproeven; de werking echter der ontstane gassen was zoo plotseling dat de meeste geweren sprongen of beschadigden. Met meer vrucht werd van dit middel gebruik gemaakt om de lading te ontsteken. Forsyth nam in 1807 een patent voor chemische sloten. Hij maakte n. 1, op zijde van den loop een kleinen cylinder, waarin kwik- zilveroxyd was, een spiraalveer werkte bij ieder schot een kleine Dl. I, 1893. 30

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 464