469 zeldzaam, dat ten opzichte van de onderscheidingsteekenen geene bijzon dere voorzieningen noodig zijn. Tijdens het verblijf van onze officieren in het moederland zou eene navolging van het thans uitgevaardigde ÏTederlandsche voorschrift echter wensehelijk kunnen zijn. Trouwens alleen voor de le en 2e luitenants heeft deze quaestie eenige beteekenis, want zoolang de oude uniform en daarbij de foeileelijke pet wordt behouden, is aan het galon daarvan de rang reeds te onderkennen. Bruin brood voor onze soldaten. Welke Intendant kan de reden noemen, waarom in onze Oost-Indische Koloniën aan de militairen steeds wittebrood wordt verstrekt? Aan het bruin brood (in het Nederlandsche leger munitiebrood genoemd) moeten ten opzichte van de voeding zeer belangrijke voordeelen verbonden zijn, voordeelen, zoo overwegend, dat de hierboven gestelde vraag volkomen gewettigd mag heeten. Dr. F. R. Allinson schrijft over dit onderwerp o.a. het volgende: „Wanneer men mij raadpleegt over ongesteldheden, schrijf ik dikwijls het gebruik van bruin brood voor. Wat versta ik door bruin brood en waarom raad ik er het gebruik van aan Door bruin brood versta ik brood van ongebuild tarwemeel, dat wil zeggen het graan moet gemalen en tot brood bereid worden, zonder er de zemelen uit te verwijderen. De redenen, waarom men het graan moet gebruiken met al de stoffen waaruit het bestaat, zijn vele. De tarwekorrel bestaat uit een meelachtige kern, omhuld door een bruin vliesje. De omhulsels worden zemelen genoemd, en van de kern wordt het witte meel gemaakt. Zemelen bestaan uit niet voedende, houtachtige vezels en bevatten de meeste minerale bestanddeelen van het koren, zooals phosphaten, ijzer enz. Ylak onder het omhulsel bevindt zich een laag cellen, grootendeels bestaande uit de stikstofhoudende stoffen van het graan. Wanneer wij nu de zemelen verwijderen, dan gaan deze stoffen, evenals de minerale bestanddeelen, verloren. Het gevolg hiervan is, dat wanneer men wittebrood gebruikt, men een voedsel tot zich neemt, dat niet genoeg minerale bestanddeelen en vleeschvormende stoffen bevat, en men zich dus onvoldoende voedt. Daardoor verliezen wij spoedig onze tanden, de kinderen zijn onderhevig aan Engelsche ziekte, en wij worden niet verzadigd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 472