470 Moeders die hare kinderen zoogen, moeten altoos bruin brood eten, aangezien dit de vorming van tanden en beenderen bij de kinderen be vordert. Men placht melk te beschouwen als een volmaakt voedsel, en dat is het ook, maar voor jcnge kinderen. Het volmaaktste voedsel voor een volwassen mensch is koren. De plantaardige stikstofverbindingen van het koren dienen om de spieren op te bouwen; door de zouten worden beenderen en tanden gevormd; het meel geeft warmte en kracht en de zemelen bevorderen de werk zaamheden der ingewanden. Bruin brood en water bevatten alles wat noodig is, om het leven te onderhouden, ook bij iemand die hard werkt. De zemelen, hoewel onverteerbaar, spelen toch een zeer belangrijke rol bij het voedingsproces. Ten eerste verdeelen zij de voedende stoffen en maken daardoor de inwerking van bet maagsap gemakkelijk, waardoor de voedende stoffen in oplossing moeten komen. Ten tweede nemen zij de ruimte in de maag in, waardoor een overmatig gebruik van spijzen belet wordt. Evenzoo worden de dunne darmen er door gevuld; hierdoor wordt de onwillekeurige beweging der darmspieren aangezet, aldus de dagelijksche ontlasting bevorderende. Volgens een oud spreekwoord zouden dokters en aannemers van begrafenissen het eens zijn. Als ik dat spreekwoord moest maken, dan zou ik zeggen, dat wij met de molenaars en bakkers een verbond gesloten hadden. Want indien er geen wittebrood bestond, dan zou onze hulp veel minder ingeroepen worden. In bet begin van deze eeuw is men meel zonder zemelen gaan ge bruiken, en daardoor is het gebruik van geneesmiddelen zeer toegenomen. Die gezond wil blijven, ete niet alleen wittebrood. Menschen die aanleg hebben tot hardlijvigheid, moeten bruin brood nuttigen. De hardnekkigste gevallen worden door dit middel alleen genezen. Kinderen moeten het altoos eten, daar het bijdraagt tot den groei der beenderen en gemakke- lijken stoelgang bewerkt. Niemand late het gebruik van bruin brood omdat het minder lekker smaakt; na eenigen tijd raakt men er aan gewend, en men vindt het wittebrood flauw en smakeloos. Bruin brood is een lekkernij, die aan elke familie past. In elk huis houden behoort bruin brood te verschijnen."

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 473