491 Z. M Koning Willem I en de hooge Regeering hechtten hunne goedkeuring aan do handelingen van den opperbevelhebber, en bij aankomst in Europa, stelde Z. M. hem persoonlijk het grootkruis der M. W. O. ter hand en verhief hem later tot den adelstand. Allen, die aan den Java-oorlog deelnamen, bekwamen eene krijgs- medaille, met de beeltenis des Konings versierd. Ook de ons trouw gebleven Javanen werden niet vergeteneenige prinsen ontvingen het ridderkruis en aan de meeste hoofden werden gouden of zilveren medailles toegekend. Aan Uipo Negoro, op order van de Regeering naar Menado (N. O. hoek van Celebes) verbannen, werd later Makasser als ballingsoord aangewezen, alwaar hij in het fort Vlaardingen, op den 8en Januari 1855 overleed. J. P. SCHOEMAKKR, Kapitein der Infanterie.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 494