48 Alleen hierdoor zal de scheepvaartregeling aan de Atjehers in waarheid doen zien en voelen, dat de te Kota-Radja gevestigde Nederlandsche autoriteit de uitsluitende machthebbende is, wiens wil moet worden geëerbiedigd, wiens bevelen men moet gehoorzamen; alleen op die wijze zal ons gezag voor goed gevestigd raken, zal onze macht en invloed allerwegen groot worden. Verkrijgt men dergelijke gedwongen onderwerping voor rekening van Atjeh door toepassing van de middelen die Scherer aangeeft? Neen Uit het geheele betoog van Scherer toch blijkt, dat hij met zijne scheepvaartregeling aan den staat slechts langzamerhand eenige in komsten wenseht te verzekeren, door verkoop van opium in het groot en overname van de hoofden van het recht van in- en uitvoer (bladz. 15 brochure Scherer). Voorts bewijzen de aangehaalde voor beelden omtrent Gedong en Pasangan, dat bij hem steeds scheep vaartregeling en sluiting voor allen in- en uitvoer, hand aan hand gaan, sluiting de straf is voor het zich niet schikken naar onzen wil, slechts de vrees voor de veroordeelde sluiting kracht verleent aan zijne scheepvaartregeling. Het toepassen van dezen maatregel geeft natuurlijk wel tijdelijk nadeel aan den getroffene, maar evenzeer aan den treffer en dit mag in geen geval, te meer niet, omdat zoo'n sluitingsmaatregel ons moeilijkheden en buitengewone beslommeringen veroorzaakt. De overtreder moet geen tijdelijk nadeel lijden, maar een blijvend, dat gevoeliger wordt naarmate van den duur van het verzet, en de oplegger van de straf in gelijke verhouding voordeel oogsten. In stede dus van het systeem door Scherer voorgestaan: Doen wat ik wil of ik sluit m" moet het wezenBoen wat ik wil of ge betaaltv „extra", alleen bij hooge uitzondering, bij volstrekte nood zakelijkheid gepaard met een tijdelijk verbod tot invoer, nooit echter tot uitvoer, terwijl de voor de uitgevoerde artikelen te innen gelden onder onze berusting blijven zoolang men zich niet aan onzen wil onderworpen heeft, en daarvan c. q. ook de beloopen boeten worden afgehouden. Ik zeide op bladz. 7 van deze aflevering dat eene kleine uitbreiding aan de in 1883 bestaande scheepvaartregeling te geven, in ver-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 51