519 Dat de snelle ontwikkeling der geweren niet alleen op technisch gebied gezocht moet worden, maar ook op theoretisch en daarna ook op ballistisch gebied, ligt geheel voor de hand. De ontwikkeling op ballistisch gebied zal dan ook in een afzonderlijk hoofdstuk behandeld worden. In de 16e eeuw bestonden er reeds geweren, waarmede men eenige schoten achtereen kon doen, zonder op nieuw te ladendeze wapens stonden onder den naam van Drehlinge bekend (1584). In 1787 trof men de zoogenaamde windbuksen aan. In Amerika vond de generaal Colt de revolvers uit en maakte naar dat systeem een geweer (revolver), dat in den oorlog tegen de Indianen in Florida werd gebruikt. Eerst toen men op de hoogte was van de achterlading, de kleine kalibers en de gasdichte eenheidspatroon, namen de repeteerwapens in korten tijd eene groote vlucht en deed zich het gezegde geiden: „Tuer le maximum de gens, dans le minimum de temps". Men streefde er, met audere woorden gezegd, naar om in tactisch beslissende oogenblikken een overstelpend vuur af te geven. Ten einde de repeteergeweren te kunnen beschouwen, verdient het aanbeveling ze in soorten te verdeelen en daartoe gaat men na, hoe de bak of liever het magazijn, waarin de patronen bewaard worden, aan het geweer bevestigd is. Dit doende komt men tot navolgende indeeling. De beschrijving dier stelsels moet hier achterwege blijven Tabel II geeft eenige gegevens aan

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 522