526 is de ogiefvorm, waarbij de luchtdeeltjes meer geleidelijk op zij gezet worden. Het arbeidsvermogen van een projectiel met een gewicht P en een snelheid e wordt uitgedrukt door de formule A Fe 2g Het arbeidsvermogen moet zoo groot mogelijk zijn, dus eeu zwaar projectiel. Dit staat echter lijnrecht tegenover de redeneeriug van hierboven, waarbij gezegd wordt dat een licht piojectiel met dezelfde snelheid V0 verder gaat dan een zwaar. Beschouwen wij echter nu ook nog de metaalbelasting. Volgens de wapen- en schietoefeningen, noemt men metaalbelasting het gewicht van den kogel in grammen, gedeeld door den vlakken inhoud van zijne doorsnede loodrecht op de lengteas., m.a.w. het gewicht van de hoeveelheid metaal boven een zekere vlaktemaat. Nemen wij een cylindrisch projectiel met een straal r, éeu hoogte en een soortelijk gewicht s, dan is Gr 7t r- hsde metaalbelating is dus: ,T Gr ir r2 lts M hs. ■k r 6 n r1 Voor een tweede projectiel met een hoogte h is dus. M, h. s. waaruit M:M,=/i:h. De metaalbelastingen verhouden zich dus als de hoogten van de projectielen, waaruit volgt dat lange projectielen gewenscht zijn. Het bovenstaande recapituleerend, zien wij dat punt 3 wordt: soortelijk gewicht en lengte van 't projectiel niet verminderen, dus blijft er alleen verkleining van kaliber over. Terloops zij hier nog opgemerkt dat Wolfram waarschijnlijk het metaal der toekomst zal worden, het heeft een soortelijk gewicht van 19 tegen lood 11.6 (volgens Hebler humbug). 3e. Indringingsvermogen. Hierover vinden wij in „Das Gewehr der Gegenwart und der Zukuiift". Het is even moeielijk om juiste getallen op te geven voor het indringingsvermogen, als het geven van opgaven over trefzekerheid. Wij hebben als hoofdzaak na ons lang zoeken gevonden, dat alle hedendaagsche Iufanteriegeweren, zelfs op de grootste afstanden, genoeg-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 529