540 opleiding. Verder volgen eenige wenken betreffende het verschil tusschen eene gevechtsexcercitie en een gevecht, en over de waarde en het gebruik van oefeningsterreinen. Daarna worden eenige voor- en nadeelen opgenoemd van de vecht- wijze in verspreide en in gesloten orde, waarbij positief verklaard wordt 1°. dat het infanteriegevecht in den regel door het vuur wordt beslist, en 2°. dat het tirailleurgevecht de voornaamste gevechtsvorm der infanterie is. Yerder volgen eenige zeer algemeene regels voor het in gevecht komen en het verdeelen van de vechtende afdeelingen, voor de aan wending van de vuren, voor het terreinwinnen en het verzamelen der tirailleurs, voor het gevecht van infanterie tegen infanterie, cava lerie en artillerie en voor het gebruik van de infanterieschop. Yan meer belang zijn de dan volgende artikelen, die handelen over de plichten der aanvoerders en der soldaten in het gevecht. Bij de eerste wordt de nadruk gelegd op de juiste keuze der door de aanvoerders in te nemen standplaatsen en aan te nemen houding, en gezegd: dat de voornaamste plicht van hoogere aanvoerders is, te zorgen dat hun troep niet uit de hand komt, en van de lagere aanvoerders, dat zij na vervulling van eene opdracht zich zoo spoedig mogelijk weer aansluiten. Om dit te verkrijgen moet de bevelhebber zorgen niet meer te bevelen dan hij moet en kan, de uitvoerder van een bevel er op bedacht zijn om te werken in den geest van den bevelgever, en om zijne zelfstandigheid niet te misbruiken. Bij de dan volgende regels voor de uitbreiding in front en in de diepte wordt de aandacht gevestigd op de noodzakelijke inleiding van een gevecht. De troepen, daarvoor bestemd, moeten zoo zwak mogelijk, die voor de reserve bestemd zoo sterk mogelijk genomen worden, terwijl de uitbreiding in front gedurende de inleiding zoo gering mogelijk moet zijn. Ernstig wordt de nadruk gelegd op het feit dat: „terwijl elke goed schietende infanterie eiken frontaanval kan afwijzen", haar flanken haar zwakke punten zijn, die het best worden beschermd door eene

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 543