549 wachten en hiertoe niet onmiddellijk over te gaan. De veiligheid toch zal niet minder worden en aanzienlijk veel tijd gewonnen worden. Het bovenstaande in verband met eene doelmatige verwisseling van schijven zal den duur der oefening aanmerkelijk verkorten. Oefeningen der 2e klasse. 108. „De oefeningen der 2e klasse volgen elkander zonder voor waarden van overgang op". „De schutter gaat in de le klasse over, indien hij in alle oefeningen te zamen het snelvuur niet medegerekend ten minste 75 punten heeft behaald". Deze voorwaarde van overgang is te gemakkelijk. Het kost een zeer middelmatig schutter niet de minste moeite om in de verschil lende oefeningen b.v. de navolgende punten te behalen: le 18 2' 11 3e 10 4e 6 5e 4 7e 12 11 9e 8 Totaal 75. Dat deze eisch niet hoog genoeg is, blijkt uit de omstandigheid, dat bij den aanvang van een nieuw schietseizoen zoovelen terugge steld moeten worden, zelfs tot 30 a 40%. In weerwil van deze waarlijk niet hoog gestelde eischen moet het verwondering baren, dat er nog zoo betrekkelijk weinig schutters tot de le kl. worden bevorderd, soms nog geen 30%. Waaraan zou dit slechte resultaat zijn toe te schrijven? Mijns inziens aan het voorgeschrevene in de eerste alinea van 108 „de oefeningen der 2C klasse volgen elkander zonder voorwaarden van overgang op". Zoude het niet beter zijn voor iedere oefening een bepaald aantal punten voor den overgang te eischen, zooals dit vroeger was en nog heden in het Nederlandsche voorschrift plaats 8®

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 552