554 via Yokohama eo San Francisco. Deze route begint hoe langer hoe meer de aandacht van repatrieerende Indischgasten te trekken, bijna elk oogenblik hoort men van lieden, die dezen weg kiezen en bijna zeker is voor dezen tocht een groote toekomst weggelegd, wanneer de Indische regeering kon goedvinden om den ambtenaren en officie ren te vergunnen, dien trip te maken. Alleen zou het raadzaam zijn aan die toestemming de stellige voor waarde te verbinden, dat de officieren ongeacht den prijs van de passage, altijd en onder alle omstandigheden in de le klasse van de hen overvoerende stoombooten moeten reizen en niet om de rekening te doen kloppen, dan wel nog economiën te maken, zoodra zij uit het gezicht der Kolonie zijn, zich in de 2e klasse mogen doen opnemen. Tegen zulk een misbruik zou niet streng genoeg kunnen gewaakt worden, want geeft het Gouvernement den landsdienaar 700 gulden pas- sagekosten om zich in de le klasse en geheel overeenkomstig zijn rang te doen overvoeren, dan heeft het ook het volste recht om te ver langen, dat de reiziger, in welk oord van de wereld zich ook bevin dende, de positie ophoudt, die hem door de Indische regeering met de meeste duidelijkheid is aangewezen. Dit op den voorgrond stellende, kan er, dunkt mij, verder niet veel tegen de vrijheid, om ook anders dan door het Kanaal van Suez huiswaarts te keeren, worden ingebracht. Plaatst men zich ten opzichte van het verlof der landsdienaren op het juiste standpunt en blijft men indachtig, dat de hoofdbedoeling moet zijn, om hun gelegen heid te geven zich in een ander klimaat naar lichaam en geest te ontspannen, dan moet het doen van groote reizen eerder aangemoedigd dan tegengewerkt worden en behoort de quaestie of de Hollandsche, Fransche of Engelsche mails daardoor wellicht eenig geldelijk nadeel zullen ondervinden, geheel naar den achtergrond te worden gedrongen. De Regeering getroost zich voor de verloven harer dienaren zoovele opofferingen, dat zij aan den anderen kant verplicht is, te zorgen, dat daarvan de meest mogelijke vruchten worden geplukt en het resul taat in geen geval ondergeschikt mag maken aan belangen van stoom vaartmaatschappijen en dergelijke. Trouwens, ik ben er zoo van overtuigd, dat de Regeering, waar het binnen haar bereik ligt, het goede wil, dat ik er niet aan twijfel of

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 557