VARIA. Officiersvereeniging tot onderlinge ondersteuning van nagelaten betrekkingen. Yerslag oyer het jaar 1892. Blijkens het verslag over het jaar 1891 waren op 1 Januari 1892, 1222 personen lid onzer vereeniging. Gedurende het verslagjaar zijn tot de vereeniging toegetreden 57 subalterne officieren, terwijl 22 leden overleden, en 7 werden geroijeerd, zoodat, ook blijkens de ledenlijst, op 1 Januari 1893 aanwezig waren 1250 leden, te weten: 97 Opper- en Hoofdofficieren. bij het Leger, effectief dienende. 347 Kapiteins 626 Luitenants, 69 Opper- en Hoofdofficieren. 88 Kapiteins en 23 Luitenants. gepensionneerd. Yan de ledenlijst werden geroijeerd, krachtens art. 14: a. Op verzoek, punt b. P. van der Molen, P. H. Bilgen, S. van Lier, C. K. J. v. d. Bussche en J. F. Yerweij. b. met toepassing van punt c. F. A. B. Op 't Eijnde, en c. met toepassing van punt d. G. W. Keijser. Door overlijden verloor de vereeniging de leden: J. B. Hilterman, H. Kruine, J. W. Evers, A. A. Hosang, S. J. R. Tijl, H. J. Laarhuis, J. A. van Dapperen, L. Adriani, A. Overduin, H. Begemann, H. J. W. Postma, G. Hoogeboom,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 562