562 H.II. A. J. Ilamerster, H. P. Willemstijn, F. C. Hering, K. van Erpecum en H. Kotting, ten einde een voorstel in te dienen, omtrent de wensche- lijkheid van het al of niet vormen van kapitaal, en de daarmede verband houdende veranderingen in de statuten. Als plaatsvervangende leden dier commissie werden gekozen de H. H. H. T. Wijnhof en J. J. Verwijnen. Nadat de door deze commissie in te dienen voorstellen ter kennisse van alle leden der vereeniging zullen zijn gebracht, ten einde ook hen, die niet in de gelegenheid zijn persoonlijk van hun gevoelen te doen blijken, in staat te stellen hunne instemming, dan wel bezwaren schrif telijk aan het bestuur mede te deelen, zal in de eerstvolgende jaar- Ijjksche algemeene vergadering omtrent een en ander worden beslist. Tot leden van het bestuur werden herkozen, als president de luitenant kolonel der artillerie W. H. Staverman en als commissarissen, de majoor van den generalen staf A. J. Hamerster en de kapitein van den generalen staf D. La Feber. Namens het Bestuur, De President W. H. Staverman. Batavia1 Mei 1893. De Secretaris-penningmeester, K. Musch. Overzicht der proeven met het rookzwakke buskruit aan de Pijrotechnische werkplaats te Soerabaja. Aan een aan de Redactie gericht schrijven van den heer J. U. van Loon, wordt het volgende ontleend: De fabrikanten van het Troisdorfkruit zijn over stag gegaan en hebben thans een ander product voortgebracht, dat uiterlijk niet van het eerste te onderkennen is. Spoedig nadat wij de patronen hadden ontvangen, bleek ons, dat wij met eene geheel nieuwe buskruitsoort te doen hadden, zoodat het eerste onderzoek feitelijk van nul en geener waarde is geweest. Die fabrikanten zijn al zeer eigenaardige menschentoen men hun kruit ter beproeving vroeg, gaven zij een treurig product en nu eenmaal de leverantie daar is, geven zij een geheel ander kruit. Gelukkig in zooverre, dat het veel beter is dan het eerstetrouwens daartoe is nog niet eens noodig dat het zich boven het middelmatige verheft. De chemische stabiliteit is belangrijk grooter dan bij de eerste soort

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 565