566 Een navolgenswaardige maatregel. Het Zwitsersche departement van oorlog heeft bij de Verzekerings- Maatschappij tegen ongelukken „Zurich" voor het jaar 1893 een contract gesloten voor alle dienstplichtigen, die in den loop van dit jaar onder de wapenen zullen komen, en voor wie uit de bondskas een premie van 90 centimes per hoofd wordt betaald. Overkomt een der verzekerden een ongeluk, dan ontvangt hij gedurende den tijd dat hij buiten staat is in zijn onderhoud te voorzien, officier zijnde, 5 francs en anders 3 francs per dag. Heeft het ongeluk den dood ten gevolge, dan wordt aan de erfgenamen van een officier 5000, aan die van een onderofficier of mindere 3000 francs uitbetaald. Mil. Weekblad. Bepalingen op het wielrijden door Belgische militairen. Bij circulaire van 18 Februari jl. brengt de Minister van Oorlog ter kennis, dat hij met goedkeuring van den Koning aan alle officieren en minderen vergunning verleent om zich, binnen de gemeenten vóór den middag en daarbuiten den geheelen dag in uniform gekleed op een rijwiel te vertoonen. Militairen in garnizoen te Antwerpen, Luik of Namen die zich voor hunnen dienst naar de forten moeten begeven, mogen gedurende den ge heelen dag in uniform gekleed van het rijwiel gebruik maken. Dengenen, die onvoldoende bereden zijn in het wielrijden of gebruik maken van een rijwiel van inferieure qualiteit, kan door den comman dant van het korps het wielrijden verboden worden. Wielrijders moeten gekleed zijn in daagsche tenue, ongewapend, zonder epauletten of fouragères, terwijl de broek van onderen met linten of spelden om het been sluitend kan worden gemaaktdeze vergunning mag evenwel nooit ter verontschuldiging strekken voor eenige afwjjking van de voor geschreven tenue in dienst Wielrijders zijn gehouden militaire eerbewijzen op de voorgeschreven wijze te doen, moeten zij hierbij halt en front maken, dan stijgen zij af en houden het rijwiel met de linkerhand vast. Het is allen militairen verboden deel te nemen aan wielrijderswedstrij den, zonder toestemming van den divisiecommandant of van den inspec teur van de genie. Mil. Weekblad.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 569