66 „Ten slotte heerscht op de bedoelde plek eene veel te drukke „passage van militairen (die meermalen van de trappen der til ge- „bruik maken om er op te gaan zitten) en soldatenvrouwen, die „daarbij in de achtergelegen keuken dikwerf het noodige geraas maken, „terwijl de op den grond loopeude duiven dikwerf door honden wor- „den opgejaagd. „Om bovengenoemde redenen is dan ook de tegenwoordig door de „til ingenomen plaats ten zeerste af te keuren". 3°. De gedwongen scheiding tusschen doffers en duiven. „Volgens het voorloopig voorschrift op den postduivendienst in „Nederlandsch-Indië moeten de duiven van beiderlei geslacht ge durende een groot gedeelte van het jaar (bijna 5 maanden) van „elkaar afgescheiden blijven, om eene veelvuldige paring der dieren „te voorkomen. „Dit voorschrifc is blijkbaar daarom gegeven, omdat men uitgaat „van het denkbeeld, dat de dieren door te veel te paren op den duur „zouden verzwakken en zwakke jongen zouden voortbrengen. „M. i. is dit eene stelling, die nog lang niet bewezen kan worden „geacht. Vooreerst toch oefent het dier de geslachtsgemeenschap alleen „uit behoefte uit; bestaat die behoefte niet, dan zal van eene paring „geene sprake zijn; nu is het de vraag of die behoefte zich gedurende „het geheele jaar zou doen gevoelen. Denken we aan onze honden, „kippen, musschen enz, dan blijkt, dat al die dieren bepaalde tijd perken hebben, waarin zij aan hunne geslachtsdriften voldoen; „buiten die perioden denken zij daar niet aan. Waarom zoude dit „bij de duiven nu niet het geval zijn? En wat de verzwakking van „de ouders en de zwakte van hunne jongen betreft, zoo kan men „bij de zooeven genoemde dieren daarvan toch zooveel niet bespeuren. „Het is zelfs opvallend, hoe bijv. de kippen in Indië, hoewel kleiner „dan hare Europeesche voorouders, veel beter en verder kunnen „vliegen, dan men dit in Europa gewoonlijk ziet. Maar al neemt men zelfs aan, dat wanneer de duiven gedurende „het geheele jaar de geslachtsgemeenschap uitoefenden, het geslacht „zwakker zou worden, welnu, dan zoude m„ i. dit zwakkere geslacht

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 69