DE NIEUWE ORGANISATIE TAN HET WAPEN DER INFANTERIE. (1) De Memorie van Toelichting tot de Indische begrooting voor 1893 geeft een volledig overzicht van de reorganisatie der infanterie, waartoe door het Opperbestuur in Nederland besloten is. De hoofdzaak is daarbij een belangrijke wijziging in de sterkte en samenstelling der veld- en depotbataljons, gepaard gaande met kleine veranderingen in de garnizoens-infanterie. Daar de uitvoering van dit voornaamste gedeelte der reorganisatie echter uitbreiding der logiesruimte en verschillende bijbouwingen vereischt, zal dit alles slechts zeer geleidelijk plaats hebben, zoodat de samenstelling der infanterie overeenkomstig de nieuwe formatie eerst uiterlijk over 5 jaren kan zijn tot stand gebracht. Yoor een ander deel rekent evenwel reeds de begrooting voor 1893 op eenige minder omvangrijke wijzigingen de luitenant-kolonel, plaatselijke commandant te Padang, vervalt; de infanterie-schietschool en het suppletie-depot worden opgeheven de beide strafdetachementen voor Europeanen en Inlanders worden samengetrokken tot een enkel detachement met een belangrijk verminderde formatie; het subsistentenkader te Batavia en dat te Kota-Radja krijgen te zamen 12 man kader en 19 fuseliers meer; de adjudanten bij de gamizoens-bataljons, den gewestelijken en den plaatselijken staf zullen nog eenigen tijd na hun bevordering tot kapitein in hun betrekking kunnen gehandhaafd blijven; van de commandanten der veld-en depotbataljons kunnen acht den rang van luitenant-kolonel bekleeden, onverschillig welk korps zij (1) Ik meen dit uitnemend bewerkt opstel, geschreven door iemand, die tot oordeelen volkomen bevoegd is, in de bijzondere aandacht van de lezers van het I. M. T. te mogen aanbevelen. Bed

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 73