78 satie den beataanden toestand verergert door inkrimping van 8 hoofd officiersplaatsen. Ook op de bevordering der luitenants zal dit zeer ongunstig terug werken, waarbij nog komt, dat reeds met 1 Januari 1893 drie (en later bij de reorganisatie der depotbataljons nog één) kapiteins plaatsen worden ingetrokken. Wel is waar zullen in den vervolge eenige adjudanten van de garnizoens-infanterie, den gewestelijken en plaatselijken staf na bevordering tot kapitein eeuigen tijd in hun betrekking kunnen gehandhaafd blijven zooals de M. v. T. zegt, „ten einde de bevordering tot kapitein, die thans zeer langzaam gaat, „eenigermate te bespoedigen" maar wij gelooven dat het hierdoor te verkrijgen voordeel voor de luite nants op den duur geringer zal zijn dan het blijvende nadeel, hun be rokkend door de vermindering van 3 hoofdofficieren en 4 kapiteins. Trouwens, een halve maatregel, zooals het laten doordienen van eenige adjudanten na hun promotie tot kapitein ongetwijfeld is, kan geeu noemenswaardige verbetering brengen in den thans uiterst ongunstigen toestand. Niet de versnelling van den gang der promotie met enkele maanden kan baten: het dienstbelang zou vorderen, dat de luitenants stellig een viertal jaren eerder kapitein werden, dan tegenwoordig het geval is. De vermindering van het aantal onderofficieren en manschappen met 70 Europeanen en 14 Inlanders, die reeds op 1 Januari 1893 tengevolge der besproken inkrimpingen zal plaats hebben, is op zich- zelve belangrijk genoeg om een afzonderlijke beschouwing te verdienen. Daar echter de, in de eerstvolgende vijf jaren, in te voeren reorga nisatie der veld-, depotbataljons en garnizoens-infanterie nagenoeg uitsluitend van invloed is op de totaalsterkte der infanterie aan onderofficieren en minderenzullen wij kortheidshalve de bovenvermelde vermindering op l Januari met stilzwijgen voorbijgaan, om haar alleen in aanmerking te nemen bij de beoordeeling van de totaal-cijfers, die de reorganisatie ons in de naaste toekomst zal geven. Tot deze beoordeeling gaan wij thans over. De M. v. T. begint haar overzicht van de reorganisatie met de volgende woorden

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 81