86 weiischelijk. Een som van f 1000. toch is voor de nagelaten betrekkingen meestal slechts even voldoende om in de nood zakelijkste behoeften te voorzien, zoodat eene ruimere voorziening, waar de inkomsten onmiddellijk zoo belangrijk inkrimpen, niet ondienstig is. Ook het voorgestelde contract met de N. I. Levensverzekering en Lijfrentemaatschappij kan m. i. buiten beschouwing blijven. Daar door zoude een te groote last op de schouders van de deelhebbers worden gelegd, voor de meesten zelfs boven hunne financieele krachten. De actief dienende officieren nog buiten beschouwing gelaten, zoo zoude een gepensionneerd majoor maandelijks f 4.20, een kapitein 2.50 en een luitenant f 1.875 moeten betalen. Het moet erkend worden, dat er eenige onbillijkheid in gelegen is, dat officieren, die eerst op lateren leeftijd tot de Yereeniging toe treden, dezelfde contributie betalen als hunne ranggenooten, die dat vroeger deden. Heeft dit werkelijk plaats met het doel, om zoo doende de contributie eenige jaren te ontduiken, dan kan dit slechts voortspruiten uit een verkeerd begrip van kameraadschap en behoeven m. i. daartegen geene bepalingen gemaakt te worden. Er kunnen echter ook andere redenen bestaan, waarom men eerst op lateren leeftijd lid wordt, en voor die personen zoude het uit een oogpunt van kieschheid wenschelijk zijn de bepalingen eenigszins te wij zigen. Yan hen kan men toch aannemen, dat zij niet wenschen te profiteeren van de meerdere contributie door hunne kameraden gestort. In overweging zoude b. v. kunnen genomen worden, om de storting bij overlijden van een lid te bepalen voor de leden, die lid zijn geworden op een leeftijd van boven 40 jarigen leeftijd worden geen leden meer aangenomen. Elke storting wordt bovendien verhoogd voor de actief dienende kapiteins met f 0.50, voor de actief dienende hoofd- en opperofficieren met 1.00 en verminderd voor de gepensionneerde luitenants met f 0.60 en voor de gepensionneerde kapiteins met f 0.40. 20 25 jaar 25 30 30 35 35 40 f 1 1.20 1.40 1.60

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 89