BOEKAANKONDIGING. Voorstellen in 't belang van het Indische leger door "W. A. Coblijn, gepensionneerd kolonel van het O. I. Leger, 'sGrravenhage, De Gebroeders van Cleef, 1892. Hoewel reeds sedert eenige jaren in 't ambteloos leven teruggekeerd, blijft kolonel Coblijn het Indisch leger toch nog altijd met veel liefde herdenken en gaan deszelfs belangen hem na ter harte. Yan deze toewijding is de thans ontvangen brochure alweder het duide lijkste bewijs en al mogen de door den schrijver verkondigde denkbeelden niet alle door de Indische officieren gedeeld worden, ze vinden er toch zeker zeer veel in, dat der overdenking ruimschoots waardig is. Achtereenvolgens worden aanvulling met Europeanen, waarde der In- landsche soldaten, kadervorming, voeding, verpleging, kleeding, sterkte der cavalerie, samenstelling der artillerie en genietroepen, .opleiding tot den generalen staf, dienst der intendance, stoeterijen enz. behandeld en kan dus elk Indisch officier in dit werk het een en ander van zijne gading aantreffen. Al mag, zooals zooeven werd gezegd, ook niet ieder een alles wat hem wordt voorgehouden, willen onderschrijven, zoo blijven toch 's schrijvers jarenlange ondervinding en ernstige studie borg voorde degelijke wijze, waarop de verschillende onderwerpen worden behandeld en zal derhalve niemand dezen arbeid onvoldaan ter zijde leggen. Met een woord van dank voor 's Kolonels onverflauwde belangstelling, wenschen wij zijn jongste papieren kind in veler handen. W.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 94