93 liet bestuur is gerechtigd een der te Batavia aanwezige militaire paardenartsen uit te noodigen als derde commissaris op te treden, ook al is deze geen lid van de vereeniging. Artikel 7. Op de jaarlijksche algemeene vergadering kan ieder lid voorstellen doen tot wijziging van het Reglement, mits daarvan vóór 1 December aan het bestuur schriftelijk kennis wordt gegeven, ten einde de leden tijdig daarmede bekend te kunnen maken. Artikel 11. Elk lid kan te Batavia eene buitengewone algemeene vergadering doen bijeenroepen, indien hij zich aan een beslissing van het bestuur niet wenscht te onderwerpen. Hij roept daartoe de tusschenkomst van het bestuur in, dat verplicht is, aan het verzoek gevolg te geven. Artikel 12. In elk garnizoen buiten Batavia kan door het bestuur een lid aangewezen worden, om als correspondent der vereeniging op te treden. Artikel 15. Een paard, dat ingeschreven wordt, mag niet jonger dan vier en niet ouder dan twaalf jaren zijn, met dien verstande, dat een eenmaal ingeschreven paard ook na het twaalfde jaar in de vereeniging mag blijven; het mag slechts als rijdier gebruikt worden. Een ingeschreven paard, dat van eigenaar verwisselt, moet op nieuw worden ingeschreven en aan de in dit en in artikel 17 gestelde eischen voldoen. Artikel 17. Ieder die lid verlangt te worden, geeft daarvan schriftelijk kennis aan den directeur of aan den correspondent ter plaatse, onder overlegging van een signalementstaat van het paard, overeenkomstig model A C1). Artikel 18. Elke deelneming vangt aan, veertien dagen nadat de kennis geving door den directeur is ontvangen. Artikel 21. Bij verlies van een paard in de gevallen in art. 2 bedoeld, wordt eene uitkeering van f 260.— of zooveel minder als in verband met de door de leden bij te dragen maximumsom (art. 27) geïnd kan worden. Artikel 22. Bij verlies van een paard, in de gevallen in art. 2 bedoeld, geeft de eigenaar kennis aan het bestuur, met overlegging van eene schriftelijke verklaring van een militairen paardenarts, van een Gouver- nements-veearts, dan wel van twee leden der vereeniging, of zoo ook deze ter plaatse niet aanwezig zijn, van de in art. 2 bedoelde commissie, ver meldende de ziekte, waaraan het paard is gestorven, of de reden waarom het is afgemaakt moeten worden. (1) Deze modellen zijn op aanvrage gratia verkrijgbaar.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 96