96 Helmen met aluminium punt en beslag zijn in Pruisen bij eenige manschappen van het garde fuselier-regiment beproefd, en voldeden, door hun veel kleiner gewicht dan de gewone helmen, zeer goed. Zij zullen dan ook voorloopig ingevoerd worden bij die troepen, waarvan het helmbeslag een witte kleur bezit. In verband met hetgeen omtrent het aluminium in dit blad reeds voorkomt, wordt alsnog vermeld, wat door Dr. Balland in de vergadering van 27 Juni 1892 van PAcadémie des Sciences is medegedeeldnamelijk, dat lucht, water, wijn, bier, koffie, melk, olie, boter en vet minder op (schoongemaakte) plaatjes aluminium werken dan op ijzer, koper, lood, zink en tin. Azijn en keukenzout tasten het aluminium wèl aan, maar zóó weinig, dat zulks in het gebruik niet hindert. Na 4 maanden was het aluminium in azijn 0.349 gram, in pekel met 5 percent zout slechts 0.045 gram lichter geworden; in beide gevallen voor eene oppervlakte van 100 c. M2. Het gebezigde aluminium bevatte nog 3 percent onzui verheden (ijzer en kiezel), waardoor het meer vatbaar voor inwerking was dan zuiver aluminium. Mil. Weekblad. CORRESPONDENTIE. 1° luit. inf. E. A. von Winning. In orde; U zult echter nog wat geduld moeten oefenen. j- In dit nummer. Ie luit. art. J. U. van Loon. Uw brief den 19en December j.l. beantwoord. Paardenarts 2e kl. J. van de Velde. Voor deze aflevering te laat; de volgende maand. Amanuensis Mil. Wed. en Weezenfonds. Verslag over 1891 ontvangen, te laat echter voor deze aflevering. Metis. Ontvangen. Den Haag. Nieuwe organisatie Infanterie III ontvangen. In dank ontvangen: Het Weekblad „Nederland" van 29 October 1892 N°. 44. R. A. Eekhout. Ouest de Java, la race soundanaise. Red.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 99