V A R I VERSLAG van het Weduwen-en Weezenfonds der Officieren van Landmacht in Nederlandsch-Indië, over het jaar 18! bij eene gewone contributie van 6 pCt. A. B. Bckeuing- met 's Lauds kas. Ontvangsten gedurende 1S91. Volgens het verslag over 1890, bedroeg 's fonds kapitaal bij het einde van dat jaar: a. Aan hypotheken in Nederlandsch-Indië b. eigendommen in idem. c. inschrijvingen op het Grootboek in Nederland d. aandeelen in de Cultuur Maatschappij „Pondok Gedeh" e. beschikbare gelden in 's Lands kas Te samen 2107940 47150 687421 1500 64639 2908651 Volgens aantooning A sub e was beschikbaar i: 's Lands kas a. Aan gewone contributie van actief dienende officieren b. gepensionneerde c. buitengewone actief dienende d. gepensionneerde e. eervol ontslasen f. inhoudingen op pensioenen van weduwen en weezen wegens achterstallige huwelijkscontributie g. restitutie van ten onrechte uitbetaalde gratificatie h' v v d n v begrafenis kosten i. renten van kapitalen op hypotheek en ingeschreven op het Grootboek j. „inkomsten van 's Fonds eigendommen k. aflossingen van op hypotheek uit gezette kapitalenf 249901 netto rendement van de door de Erven C. J. Watson ter voldoening van het daarop rustend verband vrijwillig verkochte perceelen ver pondingsnummers 50 en 51 te Poerwakartan 1444 40 het verschil tusschen het in het 4e kwartaal 1890 in uitgaaf ge steld bedrag van f 200000, tot aankoop van inschrijvingen op het Grootboek der 3£°/0 Nationale Werkelijke Schuld, en dat van f 199904,84 s waarvoor zijn aan gekocht inschrijvingen tot een be drag van f 19560095 155 verhaal op de dubieuse debiteu ren, wier schuld reeds is afge schreven W. van der Leeuw2101 46 II. L. Yeit120 16 In Indië. In Nederland. Te zam. 64639 292445 26535 108250 5247 54 4141 13 123426 4550 251441 2221 62 255 015 61 845 84 08 275 46 45 f 26084 104805 27924 8829 2704 2 646325s 3185201s 1313461

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 183