EENIGE BESCHOUWINGEN OYER HET INSCHRIJVEN VAN DE CONDUITELIJSTEN DER OFFICIEREN. Nu ruim een jaar geleden werd door den Minister van Oorlog Seyffardt het voorschrift betreffende het inschrijven van de beoor- deeiingslijsteu der officieren van het Nederlandsche leger gewijzigd. Onder die wijzigingen komen er voor, die er zich wel toe leenen, oin na te gaan, of navolging in Indië niet wenschelijk zoude zijn en dit is dan ook de reden, waarom wij hieronder zoo beknopt mogelijk willen aangeven, waarin het hier bedoelde Nederlandsche voorschrift van het Indische verschilt. Vóóropgesteld zij, dat het ons niet noodig voorkomt voor Indië al de hieronder nader aan te geven Nederlandsche legerbepalingen over te nemen en dat wij er dus ook enkele slechts curiositeitshalve zullen vermelden. Zoo bijvoorbeeld het verschil van inschrijviug van eene conduite lijst, men heeft dit Fransche woord thans voor goed verbannen en vervangen door Beoordeelingslijst van een officier van den genees kundigen dienst en die vau een ander officier, wijl men van den eersten niet de militaire kunde, maar de vakkennis, niet het militaire voorkomen) maar het voorkomen, niet de bedrevenheid in het schieten, ook niet hunne theoretische kunde, doch wel de practische geschiktheid benevens de wettelijke bevoegdheid begeert te weten. Al verder zouden wij mede daaronder kunnen sorteeren, de bepalingen dat alle brieven betreffende beoordeeliugslijsten afzonderlijk zullen worden bewaard, dus niet vermengd met over andere onderwerpen handelende geheime stukken dat officieren, die eene verplaatsing ondergaan, voor wat de invulling hunner beoordeelingslijst betreft, zullen gerekend worden ouder de bevelen van den nieuwen chef te staan met den dag, waarop zij hunne vroegere standplaats verlaten hebben; e.m.a. Bepaald aanbevelenswaardig ter overname voor zooveel noodig

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 343