471 Oorzaken van leggers. Onder bovenstaanden titel schrijft de heer D. Driessen, veearts te Batavia, in de Ie aflevering van deel VII van de Yeeartsenijkundige bladen voor Nederlandseh-lndie, o. a. het volgende: Niet raadzaam is het, troepenpaarden, legstroo te geven omdat het procent leggers niet minder wordt; omdat de Inlander steeds strootjes rookt en brandgevaar daarmee gepaard gaat; omdat stroo in Indië niet altijd te krijgen is, men het voor troepenpaarden in den regel in voldoende hoeveelheid kan krijgen uit oude, afgekeurde stroozakken uit de kazernes en hospitalen, hetgeen ook al niet zonder hygiënisch gevaar gepaard gaat en het drogen der paillassen in den West-Moesson, ook onder loodsen, een waar kunststuk is; omdat het geven van legstroo in een land waar men steeds met besmettelijke ziekten te doen heeft een prachtig werkend middel is, om besmettelijke ziekten te verspreiden. Wij herinneren hier aan het 3e eskadron cavalerie te Batavia dat, na de sub 2e hiervoor gereleveerde proef met legstroo, nog steeds op stroo stond, waarbij een oogziekte uitbrak, die spoedig als een hevige epizoötie optrad. Schrijver dezes heeft gedurende 10 jaren steeds een vijftal dienst paarden gehad, die steeds op nauwe staanplaatsen zonder paillassen verblijf hielden. Slechts eenmaal zag hij op zijn stal een legger, die steeds recidiveerde, ook, toen dat paard in een box, ruim genoeg voor drie paarden gezet werd, op paillasse sliep en rustte, met en zonder beslag, kortom alle hiervoor opgesomde occasioneele oorzaken zooveel mogelijk vermeden werden. CORRESPONDENTIE Kapitein BreijerVriendelijk dank. Aan het in Uw brief van 20 Maart j.l. uitgedrukte verlangen is voldaan. VHoud U aan uwe belofte. Den Deer H. YpesAan het in uw brief van 12 April jl. gedane verzoek is voldaan. le luit. A. A. A. Gaijmans. Vriendelijk dank voor het in goede orde ontvangen IIe deel van den Jaargang 1885 I. M. T. Mag ik het in mijn bezit houden NastootIn orde. Gep. majoor Timmermans.Het Bat. Nbl. van 30 Maart en 1 en 4 April in dank ontvangen. Red.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 474