SAMENSMELTING DER OFFICIERSKADERS. Onder bovenstaanden titel is in Nederland een brochure verschenen, waarvan de zich niet noemende schrijver de beleefdheid had, een exemplaar aan de redactie van het Indisch Militair Tijdschrift te zenden. De Indische couranten hebben nagenoeg alle, hetzij in extenso hetzij geëxtraheerd, het artikel uit het „Algemeen Handelsblad" opge nomen, waarin de oud-majoor der genie Kielstra genoemde bro chure bespreekt. Daar de brochure niet in den handel is en het toch de moeite loont, dat de lezers van 'het tijdschrift kennis nemen van den inhoud der belangrijke door den schrijver geleverde studie, gaat steller dezes er op verzoek van de redactie toe over, haar aan een meer uitge breide bespreking te onderwerpen. Al dadelijk zal ik op den voorgrond zetten, dat ik de waarde erkennende van de vele door den schrijver geleverde statistische gege vens in geen enkel opzicht tot de overtuiging ben gekomen, dat de conclusiën, door hem uit cijfergroepeeringen getrokken, juist zijn. Die conclusiën zijn onjuist om tweeërlei redenen. 1° Omdat hier en daar wel wat af te dingen valt op de becijferingen, waarmede schrijver betoogt, dat bezuinigingen te verkrijgen zijn; 2° omdat het in hoofdzaak bezuiniging is, die schrijver tot zijn voorstel „samen smelting der officierskaders" brengt. Schrijver voegt aan den titel Motto Moge ik al zoodanige vereeniging een kwart eeuw geleden eene schoone hersenschim heb ben genoemd, nu moet ik, na rijp overleg en meerdere ervaring, die vereeniging een ijdele hersenschim noemen, wier verwezenlijking ik niet wel mogelijk en zeker niet wenschelijk zou achten. Netscher, Vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap. 29 April 1892.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1896 | | pagina 218