508 te deel en dat, behoudens eenige kleine bedenkingen, welke door den se cretaris-penningmeester bereids zijn uit den weg geruimd, zij met de verantwoording accoord gaat, en derhalve in overweging geeft het verslag over het jaar 1895 goed te keuren, en het bestuur der vereeniging van de verantwoordelijkheid over het gevoerd beheer te ontslaan. Weltevreden, den 26en April 1896. Douglas. Kerkhoff. Vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschappen. Lezers en te behandelen onderwerpen in 1896/97. F. H. Boogaard, gep. kolonel der Artillerie. Legervorming, leger- inrichting en legeroefening, beschouwd in verband met speciaal Neder- landsche toestanden. W. A. T. de Meester, kapitein bij het regiment grenadiers en jagers. De vorming van reserveoffieieren en van reservekader. G. J. van Kooten, majoor van den generalen staf N. I. Leger. Het gebruik van hulptroepen bij Indische expeditiën. A. D. Petter, majoor der infanterie. De nachtgevechten en de nach telijke operatiën. J. A. Yink, gepensionneerd kolonel tit. N. I. leger. Het uiteenloopende der beginselen, neergelegd in de wetten van be vordering, nonactiefstelling, ontslag en pensionneering der officieren van de landmacht hier en in Indië en die der zeemacht. W. Yosmaer, kapitein der artillerie. De inrichting en bediening van open kustbatterijen. H. P, Willemstijn, kapitein van den generalen staf N. I. Leger. Bespreking van het reglement en toekenning van de Militaire Willemsorde. De voordracht, welke in April 1896 door Dr. C. J. Vinkensteijn zoude worden gehouden over De militaire opleiding en tucht bij de oude Romeinen" kon, wegenB verhindering van den spreker, niet doorgaan. Batavia, Juni 1896. De Hoofdcorrespondent voor Ned. Indië, A. G. van Os.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1896 | | pagina 525