83 Nieuwe Maxim-metliode om geschut te vervaardigen. Maxim heeft onlangs, naar eene door hem aangegeven,methode,kanon nen doen maken, waarbij de banden ter versterking weggelaten zijn, en waardoor dit geschut lichter, even duurzaam en goedkooper is. Het gedeelte van het kanon, waarin zich de trekken en de kamer be vinden (dus het gedeelte dat men bij het geweer den naam van loop geeft), wordt van smeedijzer vervaardigd en geheel afgewerkt. Daarna wordt dit gedeelte loodrecht in een bijzonderen gloeioven op gehangen, en onder langzame draaiing om zijn as een stroom lichtgas door de ziel gevoerd, waardoor de trekken verstaald worden. Zoodra het kanon door en door roodgloeiend geworden is, voert men er een stroom koude gecomprimeerde lucht door, waardoor het binnengedeelte gehard wordt en aanmerkelijk inkrimpt, zonder dat dit beduidend het geval is met de buitenlagen. Daarop laat men het kanon zeer langzaam afkoelen, waarbij de buiten- lagen sneller dan de binnenlagen inkrimpen, en eerstgenoemde daarbij een grooten druk op laatstgenoemde uitoefenen. Bij een schietproef met op deze wijze vervaardigde kanons van 45 pd., werd bij een aanvangssnelheid van 700 M. een druk van 15 ton op den dM4. verkregen, welke later zelfs op 22^ ton werd gebracht. Zulk een kanon vertoonde na het afvuren de merkwaardige verandering, dat de middellijn der boring 1j l00 dM. kleiner was gewordeneen bewijs voor de enorme spanning der buitenlagen, welke met den schok, door het schot ontstaaD, deze verandering veroorzaakte. De toekomst moet leeren, of dit nieuwe geschutstelsel met het gietstaal- geschut kan wedijveren; het zal echter bezwaarlijk zijn, de vereischte groote blokken smeedijzer in volkomen homogenen toestand te vervaar digen, en van een volmaakte inwendige structuur, zooals het gietstaal heeft, zal men niet zoo zeker kunnen zijn. (N. M. BI.) Legeroefening in China. In zijn Tapport aan den Keizer doet de Onderkoning Tschang-Tschib-Ting belangrijke mededeelingen over den tegenwoordigen stand der legeroefening. Zoodra de le afdeeling geheel geoefend is, zal den Europeeschen instruc teurs eene 2e afdeeling ter oefening worden aangewezenvoor de le afdee ling moeten dan geleidelijk Chineesche officieren worden aangewezen, die in staat zijn de aanvoering over te nemen. De Onderkoning hoopt, dat over eenige jaren de manschappen zoowel als de officieren met de nieuwe methode geheel vertrouwd zullen zijn, en dat de nu in het leger heerschende slapheid daarmede verdwenen zal zijn.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1896 | | pagina 100