85 Verliesvlaggen Zooals reeds in het Duitsche leger het geval is, zjjn nu ook bij het Oostenrijksche legervooreerst nog als proefbij alle gevechtsoefeningen met tegenpartij verliesvlaggen in gebruik gesteld. Het opsteken dezer vlaggen wordt door den leider of door de scheidsrechters bevolen bij de afdeelingen, waarvan de gevechtskracht door het vijandelijk vuur der mate geleden heeft, dat dit overwicht begint te doen gevoelen; de vlag gen kunnen ook op bevel van de zelfstandige bevelhebbers getoond worden. Het opsteken der vlaggen geeft echter volstrekt niet de beslissing aan, en behoeft ook geen aanleiding te zijn tot het doorvoeren of opgeven van een aanval of het ontruimen van eene stelling. Het intrekken der vlaggen geschiedt op bevel van den leider of van de scheidsrechters, wanneer mag worden aangenomen, dat er weder even wicht in de gevechtskracht is gekomen, of wanneer de algemeene gevechts toestand veranderd is. III. Z. De Coehoornmortier in het salon. Behalve het gebruik van den Coehoornmortier te velde, praesteert deze hoogst nuttige vuurmond ook nog diensten in het salon, n.l. om er bouquetten en bloemen mede te schieten. Meermalen ontaardt de verrassing, die men daarmede der schoone sekse denkt te bereiden, in een alles behalve aangenaam koopje, doordat soms heele klompen zwart geblakerde, naar kruitdamp riekende, rozen in de aangezichten en op de fraaie toiletten der dames terecht komen. Daarom hopen wij ons tegenover de belangstellende lezers verdienstelijk te maken door het volgende recept te verstrekken aan leiders van assauts, tooneel- voorstellingen, enz.: Neem 2 schijven kardoessaai van 50 cM. middellijn, naai die op elkan der en bevestig er in het midden een stukje bindtouw aan van ongeveor 1 M. lengte. Laad den mortier met 20 gram buskruit N°. 3, bevestig het bindtouw aan een der draagoogen van het blok, stop de saaien schijf in de ziel en vul deze verder met losse rozen. Bij het afvuren komen deze laatste op 10 M. afstand in de zaal terecht en gaan niet stuk, terwijl ze ook niet naar kruitdamp rieken. De saaien schijf wordt door het bindtouw tegengehouden. Een fameus artillerist.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1896 | | pagina 102