VARI Het bruineer en van aluminium. Dit geschiedt, yolgens het Archiy für die Art. und Ing. Offiziere, door dompeling in zekere ammonium verbindingen. De bruineerlaag vergroot de bruikbaarheid van het aluminium, daar bet gebruineerde metaal door wrijving niet meer afgeeft en de kleur voor vele doeleinden meer geëigend is, dan die van het ongebruineerd metaal. De uitvinder, professor Gottig, heeft ook het aanvankelijk bezwaar van het bruineeren de poreusheid van de bruineerlaag weten op te heffen. Verlichting hij het schieten. Gedurende eenigen tijd neemt men bij de Duitsche garderegimenten proeven voor nachtelijk vuur met een automatisch electrisch lampje, dat bestemd is om het terrein voor den schutter te verlichten. Het toestelletje is aangebracht in de kolf van het geweer. Bij het laden van het geweer wordt het licht ontstoken en bij het afgaan van het schot wordt onmid dellijk de electrische stroom verbroken, zoodat de duisternis weder het richten aan den tegenstander belet. Dezen zomer zal een regiment van het garnizoen te Berlijn ernstige proeven met het aldus ingerichte geweer nemen. Spectateur militaire). Een nieuw luchtschip voor militaire doeleinden. De Wurtemburgsche officier, graaf Zeppelin, die zich reeds jaren bezig houdt met het vraagstuk van het bestuurbare luchtschip, beweert dit nu opgelost te hebben en beroept zich daarbij op de getuigenis van twee professoren, die hij in vertrouwen heeft genomen. Daar de uitvinder door jarenlange onderzoekingen een groot deel van zijn vermogen heeft opgeofferd, zal men ter beproeving van de uitvinding eene inschrijving tot voor 600.000 M. openen. Aan de mogelijkheid hiervan wordt niet getwijfeld, daar verscheidene aanzienlijke personen in deze zaak belang stellen. Mil. BI.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1896 | | pagina 171