151 Een automatisch kanon. De Amerikaansche ingenieur Browning heeft een nieuw oorlogswapen (.half geweer en half kanon) uitgevonden, hetwelk, onder den naam van „automatisch kanon" bekend, bij het leger der Vereenigde Staten is ingevoerd. Het is samengesteld als volgt: Op een driebeenig voetstuk rust de loop, waarvan de lading automatisch, door middel van patroonlinten geschiedt. Nadat de hefboom éénmaal met de hand is omgedraaid, wordt bedoeld wapen door de uitzetting van het buskruitgas in voortdurende werkzaamheid gehouden, zonder dat hierdoor op het wegslingeren der ontplofbare kogels eenigen nadeeligen invloed wordt uitgeoefend. De haan wordt, op dezelfde eenvoudige wijze, als bij het pistool gespannen; het stuk vuurt daarna onophoudelijk door. Het is tot gebruik, zoowel door infanterie als door cavalerie, ingericht en kan, op lichte affuiten geplaatst, ook voor den dienst in vestingen of op schepen worden aangewend; daarbij kunnen allerlei soort van geweer projectielen worden gebezigd. Het stuk weegt niet meer dan 4 pond en kan tot 400 schoten in de minuut afgeven. Neue Militarische Blatter. Dl. II, 1896. 11

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1896 | | pagina 172