156 Draagbare filtreer toestellen. Hiertoe behooren de draagbare filters van het systeem Maignen, die sedert lang in Frankrijk worden gebruikt en sedert 1884 ook bij' het Engelsche leger zijn ingevoerd, inzonderheid in de koloniën ten gebruike op expeditie. Deze toestellen, klein van gewicht, sterk en gemakkelijk te reinigen, leveren ondanks hun klein volumen in betrekkelijk korten tijd een groote hoeveelheid gezuiverd water, tengevolge van de snelheid, waarmede het water door een weefsel van amiant en een laag houtskool wordt gevoerd van een bijzonder soort, door den uitvinder carbo-calcis genoemd. Zij bestaan 1°. uit een eylindervormigen ontvanger van vernikkeld metaal, gesloten met een deksel, waardoorheen een gutta-percha buis is gebracht' r terwijl de bodem met kleine gaatjes is doorboord. 2°. uit een amiant-linnen zak, in den vorm van ronde schijven, als het bekleedsel van een harmonica uitgespannen, om zoodoende de opper vlakte van het filter te vergrooten. In deze zak komt het eene einde van de gutta-percha buis uit. 3°. uit een laag meer of minder fijn gestampte houtskool carbo-calcis die de tusschenruimten vult tusschen het reservoir en den amiant-linnen zak. Het water, dat men wil filtreeren, moet nu, alvorens het uit de gutta- percha buis komt vloeien, door de kleine gaatjes in het reservoir komen, vervolgens door de laag houtskool dringen, en eindelijk het weefsel van amiant passeeren, waarin de laatste onzuiverheden achterblijven. Het is dan volkomen helder en kan zonder gevaar voor de gezondheid worden gedronken. Men kan dezen filter, dank zij zijn eigenaardige inrichting, op twee manieren gebruiken. Men kan n.l. het water van een plas of uit een drinkbak aan den weg, door het filter met den kant waar zich de gaatjes bevinden daarin te plaatsen en aan de gutta-percha buis, die van een mondstuk is voorzien, te zuigen, (1) onmiddellijk drinken, daar het in de laag houtskool en het amiant-weefsel alle onzuiverheden verliest. Of wel men plaatst den onder kant van het filter in een bak, zuigt het water naar boven en laat dit vervolgens op de manier van een hevel uitstroomen in een karaf, die men lager plaatst dan de oppervlakte van het te zuiveren water. Zoodra de toevoer begint te verminderen, moet het filter gereinigd wor den. Men wascht dan den amiant-linnen zak uit en hernieuwt de laag houtskool. Het toestel kan dan terstond op nieuw dienen. tl> Minder geschikt voor militair gebruik; men zal toch geen geduld hebben tot zijn voorganger op die wjjze genoeg gedronken heeft. Red.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1896 | | pagina 177