229 de kogel geen levensdeel getroffen en alzoo niet onmiddellijk den dood veroorzaakt, dan geneest de wond snel en gemakkelijk. Kolonel Nava is daarom van meening, dat, indien men eene meer moord dadige uitwerking wil verkrijgen, het beter is een geweer groot kaliber met looden kogel zonder mantel te gebruiken, omdat volgens hem het nieuwe wapen minder doodt dan het oude, en als het wonden maakt, deze bijna altijd snel genezen. {Belg. Mil.) Bevordering en leeftijdgrens van officieren in Portugal. Het besluit van 13 Mei 1896 verdeelt de officieren in twee categoriën de combattanten en de non-combattanten. Combattanten zijn de gene raals, de officieren van den generalen staf en die van de genie, van de artillerie, van de cavalerie en van de infanterie; de overige officieren behooren tot de non-combattanten. De voornaamste voorwaarden tot bevordering zijnde kolonels moeten twee jaren een regiment gecommandeerd hebben om tot brigadegeneraal, de kapiteins twee jaren eene compagnie om tot majoor te worden voor gedragen. Uitzondering hierop maken de kolonels en de kapiteins van den generalen staf, die alleen moeten kunnen aantoonende kolonels, dat zij gedurende een jaar de betrekking van chef van den staf hebben be kleed, de kapiteins, dat zij gedurende twee jaar zijn toegevoegd geweest aan het hoofdkwartier van eene militaire afdeeling. De kolonels en kapiteins tot den naastvolgenden hoogeren rang voor gedragen, moeten allen theoretische en practische examens afleggen en eene geneeskundige keuring ondergaan. De leeftijdgrens is, wat de com battanten betreft, voor divisiegeneraals 70, brigadegeneraals 66, kolonels 64 en de verdere officieren 60 en voor de noncombattanten 70 jaar. De onderofficieren moeten beneden de 35 jaar zijn om tot onderluitenant benoemd te kunnen worden. In 1898 eerst zal de gebeele uitvoering van het laatste gedeelte van dit besluit, dat eene verjonging van het Portugeesche officierskorps ten doel heeft, plaats hebben. In 1896 zullen de divisiegeneraals van 74, de brigadegeneraals van 71, de kolonels van 68 en de officieren non-combattanten van 74 jaar, in 1897 de divisiegeneraals van 72, de brigadegeneraals van 69, de kolo nels van 66 en de officieren non-combattanten van 72 jaar gepensionneerd worden. CMil.)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1896 | | pagina 250