DE FRANSCHE EXPEDITIE VAAK MADAGASKAR. Met eene plaat). I. De oorzaken van den veldtocht. In het jaar 1885 had Frankrijk door een verdrag, met de Hova- regeering gesloten, het protektoraat over Madagaskar op zich genomen en was daardoor tevens de vertegenwoordiger van het eiland in buitenlandsche aangelegenheden geworden. Langzamerhand echter ging de invloed der Franschen op dit eiland achteruit. Tegen de bepalingen van het verdrag in, onderhandelden de Hova's met het buitenland, zonder den Franschen ministerresident te Tananarive daarin te kennen, en toonden zich onmachtig het leven en de eigendommen van Fransche onderdanen te beschermen. Tevergeefs bracht Frankrijk meermalen zoowel door vermaningen als door bedreigingen de koningin van Madagaskar onder het oog, dat zij zich aan het gesloten verdrag moest houden. Nadat de gede puteerde Le My re de Vilers, die met een ultimatum afgezonden was eveneens onverrichterzake moest terugkeeren, zag de republiek zich eindelijk genoodzaakt haar verloren geraakt gezag met de wapens te herstellen. In het najaar van 1894 werd, in het bijzonder op aandringen van den krachtdadigen minister van buitenlandsche zaken Hanotaux, besloten tot het zenden van eene expeditie die in het volgende jaar zou plaats hebben, en daarvoor een krediet van 65 millioen frank toegestaan. II. Voorbereidende maatregelen. Om toebereidselen tot den'oorlog door de Hova's te voorkomen en voornamelijk om den invoer van wapens naar Madagaskar te verhinderen, werden reeds van October 1894 de kusten van het eiland, door het 12 oorlogsstoomers sterke eekader van den Indischen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1896 | | pagina 267