"V .A. IR. X Nieuwe conservenblikken. De bekende Afrika-reiziger Paul Reichardt heeft eene uitvinding gedaan, welke hoofdzakelijk ten goede komt aan de verpleging op schepen en in tropische landen. Om de zich in bussen bevindende, in geheel of gedeeltelijk vloeibaren toestand verkeerende, voedingsmiddelen te behoeden tegen bederf, dat spoedig ontstaat, wanneer men na het openen der blikken, een gedeelte daarin eenigen tijd laat staan, vervaardigt de uitvinder de blikken op de wijze als de verftuben, die men ledigt door het samendrukken der zij wanden. Deksel en bodem zijn van hard metaal en de wanden van lood vervaardigd, deze zijn elastisch en gegolfd, waardoor de vorm na het drukken Diet geheel zijne regelmatigheid verliest. (Ved). Reglementen en expeditiën in de koloniën. Met bet doel om van de ondervinding, opgedaan bij de laatste in de koloniën plaats gehad hebbende veldtochten, partij te trekken, heeft de Portugeesche minister van oorlog eene commissie benoemd, voorgezeten door een kolonel en samengesteld uit officieren van alle wapens en dien sten; hare opdracht luidt: Ten dienste van expeditionnaire korpsen de volgende vraagstukken te bestudeeren. 1. Het aanbrengen van wijzigingen en bij voegingen in de reglementen op den inwendigen dienst en op den velddienst, alsook op de tactiek der verschillende wapens. 2. Het aanbrengen van wijzigingen in bewapening, equipementsstuk- ken van den man, kleeding, harnachement, kampmaterieel, gereedschaps kisten der werklieden, bagagekisten, in een woord alle voorwerpen, waar van men zich bedient bij eene expeditie. 3. Uitrusting der artillerie toegevoegd aan opereerende colonnes, muni tie voor de draagbare wapens en de kanonnen, vervoer van deze munitie, wijze van aanvulling. 4. Yeldversterkingen, geïmproviseerde werken, materialen bij hun bouw aan te wenden, hun bewapening, overtochten van rivieren en materialen tot dit doel mede te voeren.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1896 | | pagina 326