MACHIXEKAXONNEX YAX MAXIM. met eene plaat) Nu in de laatste maanden zoo menig couranten-bericht tot ons komt omtrent het Maxim geschut, dat door de Engelschen tegen over de Afrikaansche volkstammen wordt gebruikt, en ook aanwezig was bij de laatste troebelen in de Transvaal, wil ik zonder in een al te gedetailleerde beschrijving te vervallen, een en ander uit ver schillende brochures en mededeelingen aanhalen en trachten eenig denkbeeld omtrent de Maxim mitrailleurs te geven. Het Maximgeschut is eene vinding van Mr. Hiram S. Maxim en wordt vervaardigd door de Maxim Nordenfelt Guns and Ammuni tion Company Limited te Erith en Crayford in Engeland, te Stokholm in Zweden en te Placensia Guipzuscoa in Spanje; bovendien heeft die compagnie munitiefactorijen in Birmingham en Dartford. Bij alle Maxim systemen wordt voor de automatische werking het recul benut. Deze kanonnen worden voor ieder soort patronen samen gesteld en zijn geheel automa isch, wat de werking betreft. De patro nen worden in dubbele banden van zeildoek gestoken, die door een patroonaanbrenger schuiven en telkens een patroon afgeven; zorgt men nu maar genoegzame stellen patroonhouders gevuld te hebben, dan kan men steeds doorvuren met eene snelheid van 600 k 700 schoten in de minuut, naar de soort der gebezigde patronen. Het staken van het vuur is geheel afhankelijk van den schutter, want laat deze den trekker of de drukknop los, dan houdt het vuur, zooals wij later zullen zien, direct op. De patroonaanbrenger is boven op het kanon aangebracht, de patronen bevinden zich in kistjes verpakt in de patroonhouders, die elk 150 tot 400 patronen bevatten en zeer gemakkelijk aan den aanbrenger zijn te bevestigen, zoodat de schutter zich geheel aan het richten kan wjjden. Acht hij het oogenblik tot vuren gekomen,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1896 | | pagina 447