HET TIRAILLEEREN IN HET TERREIN. (Vervolg van blz. 4991' deel). Het onderricht aan de sectie. Yoor de recruten is het onderricht aan de sectie, enkele hoofdstukken uitgezonderd, eene herhaling van het geleerde. Er zal dan ook, indien de G. Cn. hunne verplichtingen kennen en weten toe te passen, weinig tijd, de machtige f.ictor bij een depot bataljon, benoodigd zijn, om deze oefening te doorloopeD. Evenals bij het onderricht aan de groep wordt ook hier de vijand door eene afdeeling aangeduid en in het terrein overeenkomstig de werkelijkheid opgesteld. De onderwijzer van deze afdeeling maakt den recruten weer opmerk zaam op alles, wat voor hen van belang is. Daar het dikwijls gebeurt, dat er geene tweede klasse beschikbaar is, verdient het aanbeveling de hoogste klassen van twee compagnieën onder één leiding te stellen. Deelt men aan den voorgestelden vijand eenige losse patronen uit, dan kan men verzekerd zijn, dat de belang stelling opgewekt en levendig gehouden wordt. Bij den aanvang van het onderricht aan een sectie zal de onderwijzer aan de G. Cn. bekend makendat zijne commando's of aanwijzingen niet de tirailleursdoch hen gelden en het doen uitvoeren der bevolen bewegingen dus de zaak der G. Cn. is; dat de samenwerking der groepen alleen verkregen wordt door een behoorlijk verband in en tusschen de groepentusschen de G. Cn. onderling en tusschen hen en den S. Ct. In verband met een en ander zullen daarom die commando's en aanwijzingen niet luider worden uiigesproken dan noodig is, om door de G. Cn. te worden verstaan. Aan de recruten moet van den beginne af worden ingeprent, dat de tirailleurs van dezelfde groep zich als een geheel behooren te t

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1896 | | pagina 69