92 - maatregel vrijwel eens zijn; maar dat de gevoelens omtrent den modus quo tamelijk uiteenloopen, wat den ondergeteekende noopt om zijne meening op te schorten, totdat hij het voor en tegen van de verschillende wijzen van uitvoering nauwgezet zal hebben kunnen overwegen. De uit Indië ontvangen bescheiden, betreffende het rapport van de Staats commissie in zake samensmelting van de officierskorpsen van het leger hier te lande en het Indische leger, bevinden zich thans in handen van den Minister van Oorlog. Nadat ze van dien bewindsman zullen zijn terug ontvingen, zal de ondergeteekende ze gaarne, ter kennisneming van de leden, doen nederleggen ter griffie van de Kamer. De verwapening van de mobiele artillerie van het Indische leger ver keert op dit oogenblik nog in een stadium van voorbereiding, nu het legerbestuur, door de uitzending van de daartoe vereischte vuurmonden, in de gelegenheid is gesteld om door eigen aanschouwing geleid, te over wegen of voor Indië al dan niet de voorkeur moet worden gegeven aan het eerst kortelings in Europa tot meer volmaking gebrachte zoogenaam de rohrrücklaufmaterieel, dat zeer snelle bediening toelaat 1) maar tamelijk gecompliceerd is. Bovendien is in Indië de vraag gerezen of het niet wenschelijk is, met het oog op de eischen die het terrein bij een onderneming tegen den inlandschen vijand kan stellen, voor het berggeschut geheel of ten deele een lichter en daardoor beter vervoerbaar type van kanon aan te nemen, eene vraat*, waarover een nadere gedachtenwisseling met de Indische regeering is geopend en waaromtrent dientengevolge voor het oogenblik nog geene beslissing kan worden genomen. De detacheerin? van militieplichtigen bij het Indische leger, sedert 1873 (zie Staatsblad no. 119) in zwang, heeft dat leger, telkens wanneer zij weder werd opengesteld, herhaaldelijk doen aanvullen met een zeer bruik baar element, dat door het legerbestuur in hooge mate wordt gewaardeerd. Het aantal der militieplichtigen, die zich in het jongst verloopen jaar ter detacheering aanmeldden, is betrekkelijk geringer dan bij vroegere ge legenheden, maar dit verschijnsel houdt kennelijk verband met de hierboven gereleveerde mindere resultaten van de koloniale werving in het algemeen, die gelijk daar werd uiteengezet naar de ondergeteekende zich vleit, zal blijken een tijdelijk karakter te hebben. Ofschoon de ondergeteekende te dier zake geen bijzondere rapporten uit Indië heeft ontvangen, kan hij zich gereedelijk voorstellen, dat zich bij de expeditie naar Korintji gevechtsmomenten hebben voorgedaan, 1) Bij dit materieel wordt de terugstoot, bij bet afgaan van het schot, derwijze ge broken, dat de affuit niet zooals bij andere geschutsoorten het geval is door elk schot weder geheel uit haar stand wordt gebracht.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 108