94 Dat de Indische regeering een geopend oog heeft voor het belang dat het leger heeft bij subsidieering van de door particulier initiatief tot stand gekomen militairen tehuizen blijkt wel uit het feit, dat sedert 1 April jl. aan niet minder dan twaalf vereenigingen of personen, die zulke instel lingen in het leven riepen of onderhouden, een subsidie werd verleend. De ondergeteekende twijfelt niet of zij zal op dien weg blijven voortgaan. Wat de afmonstering betreft te Harderwijk, of beter „in Nederland" want die afmonstering zou moeten geschieden door de daarvoor aan gewezen commissarissen .in Amsterdam en Rotterdam van minder goed gesignaleerde militairen, meent de ondergeteekende, ofschoon in beginsel geen bezwaar ziende in hetgeen de hooger genoemde commissie in dit opzicht wenscht, vooralsnog almede te moeten afwachten, wat de leger- autoriteiten te dier zake zullen adviseeren. Volgens mededeeling van den Gouverneur-Generaal zal de toelating van vrouwen in gevangenissen worden gestaakt Onderafdeeling 109. Vóór het einde van het jaar 1903 zullen de beide accessen, voor welker verdediging de hulp der doode weermiddelen in ile eerste plaats onmisbaar is, behoorlijk zijn afgesloten. Het voor de aldaar aan te leggen werkjes bestemde geschut wordt nog in dit jaar te Batavia aangebracht., en het voornemen bestaat om de geheele stelling in 1904 te voltooien Welke uitgaven voor de hier bedoelde werkjes op de loopende begroo ting, op dit oogenblik, reeds „gedaan zijn", is uit den aard der zaak hier te lande niet na te gaanmaar de ondergeteekende kan de verzekering geven, dat de voor defensiedoeleinden op die begrooting toegestane pos ten niet zullen worden overschreden. Onderafdeeling 112. Blijkens de Javasche Courant van 4 September jl., no. 71, werd bij gouvernementsbesluit van 28 Augustus t.v., no. 30 (In disch Staatsblad no. 304) bepaald, dat het Koninklijk besluit van 25 October 1902 no. 39 (Indisch Staatsblad 1903 no 1), houdende afschaf fing van de straf van rietslagen bij het strafdetachement, op 15 Septem ber in werking zou treden. Onderafdeeling 113. De klacht van enkele leden, dat de kosten van de pupillenschool te Gombong hoog zijn te noemen, acht de ondertreteekende gegrond. Te dezer zake is dan ook reeds eenigen tjjd geleden met het Indisch bestuur in overleg getreden, ten einde te doen nagaan op welke wijze bezuiniging kan worden verkregen. Nadat het antwoord van den Gouverneur-Generaal op dit schrijven zal zijn ontvangen, is de onder geteekende bereid om nog in het bijzonder te onderzoeken of het aanbe veling zou verdienen, en zoo ja, of het mogelijk zou zijn, zonder te groote

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 110