102 Gouverneur van de Koninklijke Breda12 Octobei 19 Militaire Academie. No. 1429 A. Bijlagen Ontwerp Dankbetuiging. Met groote waardeering ontving ik Uw schrijven dd. 1 Sep tember jl. De daarin bedoelde schilderij is heden door mij in goede orde van den Hoogleeraar N. van der "Waay ontvangen. Gaarne aanvaard ik dit geschenk van officieren van het Neder- landsch-Indische Leger voor de Koninklijke Militaire Academie. Het zal aan deze Inrichting een waardige plaats innemen, zoo door het historische moment daarop vereeuwigd als door de wijze waarop het door oud-leerlingen bij gelegenheid van het vijf en zeventigjarig bestaan der Academie wordt geschonken, terwijl ik ook over de uitvoering der schilderij niets dan lof heb. Ik zal niet nalaten de cadetten te wijzen op dit geschenk, dat weder een vernieuwd bewijs is van den broederband tusschen het Nederlandsch-Indische en het Nederlandsche Leger. De Ministers van Oorlog en van Koloniën heb ik met deze schenking in kennis gesteld. Onder herhaalde verzekering mijner diepgevoelde erkentelijk heid voor de zoo waardevolle schilderij aan de Inrichting onder mijn bestuur geschonken, verblijf ik met bijzondere Hoogachting van Uwe commissie. De Dienstwillige Dienaar, T. Sabron. Kolonel, Gouverneur der Koninklijke Militaire Academie. Aan de Commissie die namens de Officieren van het Nederlandsen Indische Leger eene schil derij aan de Koninklijke Militaire Academie heeft aangeboden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 118