112 meest gunstige plaats gesteld worden. Een en ander is oorzaak, dat zulk een zwartdruk in den regel slechts aan middelmatige eischen van netheid voldoet, tenzij men er toe overgaat de ge- heele kaart opnieuw te teekenen volgens de eischen, die men aan eene voor lithographische verveelvuldiging geschikte teeke- ning moet stellen. Deze eischen zijn: dat de teekening vervaar digd zij op helder wit en glad papier, zonder glans en niet te slap, met volkomen zwarte glanslooze inkt, zoodat alle lijnen en punten goed zwart gedekt zijn. Is aan deze eischen voldaan, dan is het niet moeilijk van eene zoodanige teekening een goed pho- tographisch cliché te vervaardigen en ook goed op steen over te brengen, doch dan is tevens het voordeel van het vervaardigen van zwartdrukken, nl. snelle reproductie, vrijwel verloren gegaan, daar die verveelvuldiging dan niet veel minder tijd zal eischen als die eener veel duidelijkere kaart in twee of drie kleuren. Vandaar dan ook, dat tegenwoordig de uitsluitende zwart druk nog alleen gebezigd wordt voor schetskaarten of andere onvolledige kaarten, waarvan het te voorzien is, dat zij spoe dig veranderd of bijgewerkt zullen moeten worden en dat alle overige kaarten in twee of meer kleuren worden vervaardigd. Beschouwen we thans het geval dat zulk eene kleurendruk- kaart op dezelfde schaal verveelvuldigd moet worden. De van de brigade ontvangen kaart ondergaat dan aanvankelijk dezelfde behandeling als hierboven voor de zwartdrukken werd aangege ven, waarbij echter de retouche tot een minimum beperkt kan worden, daar het voldoende is als de lijnen en punten slechts even zichtbaar zijn. In stede van zwarte afdrukken op kaartenpapier, worden nu evenwel lichtblauwe afdrukken op teekenpapier ver vaardigd, welke verder aan de teekenaars ter bewerking wor den gegeven (zie plaat). Op die zoogenaamde blauwdrukken (niet te verwarren met de blauwe lichtdrukken, zijnde gewoonlijk witte lijnen op een blau wen grond) staan dus alle lijnen en punten in blauw in denzelf den vorm als op de oorspronkelijke teekening in verschillende kleuren, terwijl de eventueel daarop voorkomende gewasschen tinten zich op de blauwdrukken als lichtblauwe vlekken voordoen. Daar nu voor elke kleur der te verveelvuldigen kaart een afzonderlijke lithographische steen gebruikt moet worden, moe-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 128