114 geteekend moeten worden dan op den verkleinden blauwafdruk is aangegeven, zoodat vele daarnaast voorkomende teekens, die in eene andere kleur worden geteekend (bv. blauwe waterlei dingen naast zwarte wegen), mede eenige verplaatsing moeten ondergaan. Worden nu de teekeningen van alle kleuren door denzelfden teekenaar gemaakt, dan kan deze met een en ander rekening houden, doch daar de kaarten op kleine schaal zeer veel teekenwerk vereischen (het teekenen van een blad der militaire kaart van de residentie Batavia, schaal 150.000, ver- eischt van een persoon bijna een jaar teekenwerk) is dit in den regel niet mogelijk en moeten wel twee of meer personen aan hetzelfde blad werken. De aansluiting is dan echter dikwijls minder goed, zoodat bijna steeds veel retouche der lithographi- sche steenen noodig is, terwijl aan de kaart zelve meestal fou ten kleven, die, ofschoon voor den leek weinig zichtbaar, toch het lezen daarvan eenigszins bemoeilijken. Vandaar dat deze methode in den laatsten tijd niet meer wordt toegepast, doch dat van eene kaart die op verkleinde schaal ver- veelvuldigd moet worden eerst eene volledige schets gemaakt wordt en dat van deze schets nogmaals op de gewone wijze blauwdrukken vervaardigd worden 1).' Deze worden dan volgens de daarop voorkomende lijnen opge werkt en het is gebleken, dat de sluiting op den proefdruk dan veel beter is. Het meerdere teekenwerk geeft derhalve het voor deel van minder retouche aan de lithographische steenen en, wat vooral van belang is, eene betere kaart. Omtrent de hoogtelijnen valt nu bij de verveelvuldiging op verkleinde schaal nog het navolgende op te merken. Zooals bekend, geldt bij de N. I. topographische kaarten als regel, dat de afstand tusschen de door de hoogtelijnen gebrachte horizontale snijdingsvlakken, in Meters uitgedrukt, gelijk is aan de helft der duizendtallen van de schaal waarop de kaart ver vaardigd is. Worden de kaarten dus op 2, 3, 4, 5, enz. maal kleinere schaal verveelvuldigd, dus van 1:20.000 tot resp. 1:40.000, 1) Onder schets heeft men hier te verstaan, dat de teekening niet geheel naar be- hooren afgewerkt wordt. Zoo worden kampoengs niet gearceerd, worden van spoorwe gen, holle wegen, ingravingen slechts de buitenste grens aangegeven, evenzoo van sawahs, rawas enz.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 130