115 1:60.000, 1:80.000, 1:100.000 enz. of van 1:25.000 tob 1:50.000,.. 1:75.000, 1:100.000 enz. verkleind, dan zullen de hoogtelijnen ook met juistheid ingeteekend kunnen worden, door telkens slechts de tweede, derde, vierde, vijfde enz. hoogtelijn te teekenen en de andere weg te laten. Hieruit volgt echter tevens, dat het niet mogelijk is, bv. hij verkleining eener kaait van 1.20.000 tot 1:50.000, de hoogtelijnen op (2 n l) X 25 M. juist aan te geven, daar deze niet op de kaart van 1:20.000 voorkomen en de loop er van dus gephantaseerd zou moeten worden. Waar eene dergelijke verveelvuldiging op verschillende schalen noodig is, dient derhalve bij het opmeten en carteeren met die- omstandigheid rekening gehouden te worden, hetgeen bij de nieu we herziene bladen van de residentien Batavia en Preanger Re gentschappen, die op 1:20.000 herzien en op 1:20.000 en 1:50.000- verveelvuldigd worden, geschiedt, doordat de opnemeis de hoogte lijnen van de oneven veelvouden van 25 M. mede inteekenen en op de netbladen in karmijn aangevenop de gedrukte bladen van 120.000 worden deze dan natuurlijk weggelaten. Volledigheidshalve zij hier bovendien nog vermeld, dat de- bladen op 180.000 (Sumatra) en 1100.000 (Java), voor zoover die bij het Topographisch bureau worden samengesteld 1), ge heel als netblad worden vervaardigd, hetgeen noodig is ter vergemakkelijking van de werkzaamheden der steenteekenaars (lithografen), die deze bladen ter verdere behandeling krijgen,, daar zij middels gravure-druk of overdruk van gravure (waar over later) verveelvuldigd worden. De op de bovenvermelde wijze vervaardigde teekeningen wor den nu ter verdere behandeling naar het photographisch atelier gezonden. Dit atelier heeft aan de westzijde eene donkere kamer, die- de camera van een gewoon photographeertoestel vervangt en waarin langs ijzeren rails beweegbaar is eene insteltafel, waarin zoowel het matglas, waarop het te vormen beeld zich afteekent, als later de gevoelige plaat, waarop dat beeld moet worden voortgebracht, ingesteld kunnen worden. In den muur vóór de insteltafel (westelijken muur) is eene- 1) Vele terreinen worden dadelijk op 1S0.C00 resp. 1100.000 opgenomen en du» ook bij de opnemingsbrigades op die schalen geteekend.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 131