117 Bij de reproductie-photographie wel te onderscheiden van de portret-photographie wordt tot het vervaardigen van negatie ven nog steeds gebruik gemaakt van natte collodionplaten, omdat gebleken is dat hiermede de grootste scherpte bereikt kan wor den, en ook, omdat het in voorraad houden van droge platen van de afmetingen die soms noodig zijn 90 x 90 cM. veel te kostbaar zoude zijn. Zulk een natte plaat is eene c.q. middels verdund salpeterzuur, verdunde alcohol, enz. goed gereinigde spiegelglasruit, voorzien van een jood- of joodbroom-collodion vliesje, dat door indompe ling in een salpeterzuur zilverbad licht-gevoelig gemaakt wordt. Het daarop voort te brengen beeld moet nu, naast den eisch van juiste afmetingen, nog twee hoofdeigenschappen beziten, en wel: le het moet in de doorzichtige gedeelten zoo helder en zuiver mogelijk zijn, en 2e het moet een voldoend gedekten achtergrond hebben. Yele zijn echter de oorzaken, die ten gevolge hebben dat in een of ander opzicht iets aan het cliché ontbreekt; de voornaam ste hiervan zijn dat op het origineel niet overal volkomen zwarte inkt gebruikt is of dat daarop nogal veel geradeerd is, zoodat het papier op enkele plaatsen ruw is of de lijnen onscherp zijn (die fouten wor den nogal eens door jonge teekenaars gemaakt); dat een minder zuiver zilverbad of in het lokaal rondvliegende stofjes doorzichtige punten op het negatief hebben doen ontstaan; dat het teekenpapier niet volkomen wit is, enz. Alvorens nu bet beeld geschikt is om op steen te worden over gebracht, moeten al deze fouten door retouche van het cliché worden weggemaakt; daartoe worden de niet volkomen doorzich tige of onscherpe lijnen met eene scherpe naald opengetrokken, c. q. na eerst met O. I. inkt afgedekt te zijn geworden, en de door zichtige plaatsen in den achtergrond afgedekt. Is dit alles naar behooren geschied, hetgeen bij kaarten op kleine schaal dikwijls vele dagen werk vordert, dan wordt het beeld middels de indi recte overbrengingsmethode op steen overgebracht 1). Daartoe 1) De reden, waarom hier niet de directe overbrengingsraethode toegepast wordt, s» dat het vervoer der zware lithographische steenen zeer veel werkkrachten en tijd zou vereischen en dat slechts hoogst zelden over volkomen vlakke steenen en volkomen vlakke glasplaten van groote afmetingen beschikt kan worden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 133