ONZE STRIJD IN DE BOVEN-DOESOEN. (CENTRAAL BORNEO.) (Met plaat YII t/m X en Bijlage I en II). 1) Het is nog zoo lang niet geleden, dat in Centraal-Borneo, in het noordelijk gedeelte van het oude Bandjermasinsche rijk, op kleine schaal oorlog is gevoerd. In verband met de waarschijn lijk te volgen politieke gedragslijn, is het naar mijn meening niet ondienstig met de vechtwijze der Maleiers en Dajaks in de Boven-Doesoen kennis te maken, daar het toch niet tot de on waarschijnlijkheden zal behooren, dat vroeg of laat een militaire macht aldaar zal moeten optreden. Kort politiek overzicht. Men behoeft slechts een blik te slaan in „De ondergang van het Bandjermasinsche Rijk" van den oud-majoor Kielstra Indische Gids 1891 en in de „Bandjermasinsche sulthanspartij" Mei-aflevering van „Onze Eeuw" eveneens van de hand van genoemden schrijver, om kennis te maken met ons politiek geknutsel in het laatst dei- vorige eeuw 2). Het tegenwoordige Sultansgeslacht 3) in de Boven-Doesoen waarvan de hoofdvertegenwoordigers zijn de pretendent Goesti Mad Seman 4), zoon van den bekenden opstandeling gedurende den Bandjermasinschen krijg Pangeran Antasari, en zijn neef tevens schoonzoon Goesti Mohamad Arsat stamt in rechte linie af van Sultan Mohamad Amin Oelah (1785 1787). 5) Deze Sultanspartij of de zg. Pegoestian houdt sedert ver blijf in de Boven-Doesoen (aan de Menawing, een linkerzij rivier van de Barito), het gebied der afstammelingen van 1) Plaat "VIII volgt bij een latere aflevering. Red. 2) Recensie „Militaire Gids" 6e afl. 22e jaargang. 3) Zie stamboom Sul tansgeslacht. Bijlage I. 4) Een bejaard man van 60 jaar. 5) „Ondergang van het Bandjermasinsche Rijk" van den oud-majoor Kielstra.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 135