IN MEMORIAM. Luitenant-kolonel der infanterie J. A. W. Weustmann. Zijn naam had een goeden klank in het leger. Veel verwach tingen nog werden gekoesterd van zijn bekwaamheid, van zijn energie. Hij kon zoo noode worden gemist de kundige, moedige officier, de rechtschapen chef. Zijn heengaan is een groot verlies. Jan, Albert, Westenbrink Weustmann, den 24sten Juni 1854 te Nord Horn in Pruisen geboren, trad den Ssten Februari 1871 als soldaat in dienst bij het Instructiebataljon en werd den 21 sten Juni 1878 aangesteld tot 2e luitenant bij het 6e Regiment in fanterie, na in Mei t. v. te zijn genaturaliseerd als Nederlander. In Maart 1880 deed hij zijn intrede in het Indische leger, waarbij hij voor den tijd van 5 jaren gedetacheerd was. Reeds datzelfde jaar zien we hem in Atjeh. In 1882 ging hij in rang en ouderdom van rang over bij het Indische leger. In het begin van dit jaar werd hij benoemd tot adjudant van het 9e bataljon infanterie en slechts enkele maanden later tot adjudant van den commandant der 1ste mi. litaire afdeeling op Java. In deze betrekking was hij jarenlang een zeer ijverig en gewaardeerd medewerker aan het Ind. Mil. Tijdschrift. In Mei 1896 zien we Weustmann wederom thans als kapi tein op Atjeh. Vooral in de emotievolle dagen van dit jaar en het volgende gaf hij blijk van zijne schitterende militaire deugden. Voortvarend, moedig, streng en nauwgezet, opgewekt in moei lijke oogenblikken, vaderlijk zorgend voor de belangen zijner on dergeschikten. Was het wonder dat zijn compagnie hem op handen droegVan die aanhankelijkheid ondervond Weustmann de meest ondubbelzinnige blijken toen hij bij Kon. besluit van

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 13