124 het lange hoofdhaar een hoofddoek. Is hij in groote tenue, dan trekt hij een baadje aan. Geheel in de bovenstreken van de Barito,. bv. in het gebied der Ot-Moeroengs en Ot-Danoms, worden baadjes van boomschors gedragen. Woningen. Kampongcomplexen, zooals men die in Atjeh en elders vindt, bestaan hier in het binnenland niet. De Dajaks, die zich grootendeels meer binnenslands en niet aan de oevers der groote rivieren vestigen, bewonen alleenstaande, op palen van 6 a 7 M. lengte gebouwde huizen met omwandingen van boomschors, waarin deuren van ijzerhout. Zoo'n deur bestaat meestal uit één blad. Ter zake wordt verder verwezen naar het werk van Dr. Nieuwenhuis, waarin meerdere modellen dier woningen zijn aan gegeven. Dezelfde worden hier in de Boven-Doesoen gevonden. Een Dajaksch huis wordt bewoond door verschillende familie leden van één stam. Naarmate de familie zich vermeerdert, wordt de woning verlengd. Deze woning, die meestal op een grasplein midden in het oerbosch staat zie op Plaat VIII o. a. de platte grond van de woning in het bivouak te Toembang Siroen is door verschillende boschpaden verbonden met de oevers van de verschillende zijrivieren en ïiviertjes van de Barito. Gewoonlijk wordt in de nabijheid van een Dajaksch huis een ladang l) gevonden. Elk jaar wordt een ander gedeelte van het bosch uitgebrand en met rijst beplant. Ligt een ladang op groo- ten afstand van het huis en is het voor de ladangbewerkers te bezwarend om denzelfden dag na den arbeid naar huis terug te keeren, dan worden op een ladang zg. ladanghuisjes gebouwd, om den nacht daarin door te brengen. Eindelijk wanneer zulk bosch terrein in de buurt van een Da jaksch huis zg. „uitgeladangd" is, dan verplaatst zich de Da- jaksche familie naar een ander gedeelte van het bosch, verlaat het huis en begint weer van voren af aan het terrein om het nieuw opgebouwde huis „uit te ladangen." Die verhuizerij heeft meestal om de 7 a 8 jaren plaats. Bij dit nomadenvolk kan men dus niet, zooals op Atjeh en Java, van kampongs spreken. Men vindt slechts hier en daar ver laten of bewoonde huizen. Bepaalde objecten vindt men hier niet. Onroerende goederen zijn alleen in het bezit der Bekompei-Ma- 1) Een uitgebrand gedeelte in het bosch, dat met rijst wordt beplant.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 140