126 hier niet plaats gehad. Een uitzondering hierop maakte het huis van den Sultan te Bras Koening, dat door de Pegoestian en haar volgelingen bezet was en omgeven door een palissadeering, en dat door de colonne in het begin van haar vestiging te Poeroek Tjahoe werd genomen. Daarna keerde de geheele colonne naar Poeroek Tjahoe terug Dit was jammer Ware Bras Koening bezet geblevendan had men, door van daaruit in de Menawing en later misschien in de Beboeat op te treden, al dadelijk voldaan aan punt J, voorkomen de in het „kort politiek overzicht". Nadat onze troepen Bras Koening verlaten hadden, werd dit weer door de Pegoestian be woond, doch niet versterkt. Later koos de Sultanspartij ais tijdelijke verblijfplaatsen Belawan en Hanangan. Behalve de zeer enkele malen dat de vijand onze vestiging te Poeroek Tjahoe opzocht en beschoot, bleef hij, tenzij men hem in zijn boschterrein opzocht, op den achtergrond. Men moet echter niet denken, dat aan het uitsluitend defensief optreden van den vijand een bepaalde berekening ten grondslag lag. Het was eenvoudig een gevolg van lafheid, van vrees voor onze troepen. Dit nam echter niet weg, dat het voor ons een zeer nadeelige wijze van vechten was, want verliezen waren zoodoende den vijand nooit toe te brengen. De vijand was volkomen op de hoogte van de gesteldheid van het boschterreinhij wist de daarin voorkomende en voor ons soms onzichtbare Dajaksche paden dadelijk te vinden, zoodat hij geheel vrij was in zijne bewegingen. Door gemis aan kaarten was de colonne daarentegen, vooral in den beginne, zoogoed als onbekend met het oorlogsterrein. 1) De kleine oorlog werd hier gevoerd door op zich zelf staande kleine benden. De kampongbewoners in den naasten omtrek van ons bivouak te Poeroek Tjahoe namen zg. geen deel aan den krijg, doch uit vrees, dan wel uit sympathie, steunden zij die benden door hen o.a. huisvesting te verleenen. De vijand trachtte uitsluitend door beschietingen op kleine afstanden 30 a 40 pas den troep afbreuk te doen. Meestal had hij naar schatting dikwijls niet meer dan 5a6 man sterk 1) De kaart, samengesteld volgens ingekomen spionnenberichten, Plaat JX, werd o. af gebruikt tot aan de komst van den sergeant-majoor opnemer.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 142