OPVOEDKUNDIGE BESCHOUWINGEN OVER RECRUTENOPLEIDING. Vervolg van blz. 35 en slot. De krijgstucht bestaat in de allerspoedigste uitvoering DER GEGEVEN BEVELEN ZONDER DE MINSTE TEGENSPRAAK. „Voor iemand, die den loodzwaren druk van de militaire disci pline niet zelf heeft ondergaan, is het ten eenenmale onbegrij pelijk, hoe het mogelijk is, in een zoo korten tijd een zóó vol komen vernietiging van individualiteit te bereiken, als onder „dienst wordt verkregenWanneer men dat kazernegedoe „met een nuchter gemoed medemaakt, dan beleeft men vele oogen- „blikken van verbazing, benevens enkele aanvechtingen, om in „een onbedaarlijke lachbui uit te barsten, maar als men dan weer „de treurige ernst van de comedianten, en bovendien de tijdelijke .„en blijvende slachtoffers opmerkt, dan is het einde een diepe „minachting voor en afkeer van het huidige militaire stelsel." Hiermede begint het hoofdstuk Moreele invloeden" der beken de brochure, getiteld: Kazerne-toestanden. Wij wenschen hier geen toetssteen aan te leggen voor het onderzoek naar de meerdere of mindere waarheid, in deze woor den verscholen. Ze zijn trouwens naar aanleiding van Neder- landsche legertoestanden gebezigd, en dus niet bepaaldelijk aan ons adres gericht. Wel echter willen we er op wijzen, en daar om haalden we de zinsneden aan, dat de verplichting, om zon der de minste tegenspraak elk gegeven bevel op het allerspoe digste te moeten uitvoeren, oorzaak kan worden van vernietiging der individualiteit, en tevens, dat hierdoor de mogelijkheid ge boren wordt, dat elk weldenkende diepe minachting voor, en af keer van het huidige militaire stelsel gaat koesteren. Aangezien nu zoowel het een als het ander van noodlottigen invloed zoude zijn op de belangen van leger en individu beide, meenen we goed

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 150